2008-04-18

Kraftfulla åtgärder förverkligar ny strategi

Finansiell utveckling januari-mars


• Försäljningen uppgick till 427,3 (425,0) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 13,8 (24,8) MSEK. Resultatet har belastats av kostnader om drygt 10
MSEK för den pågående omstruktureringen
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,2% (5,8%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till 11,5 (23,0) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (16,0) MSEK, vilket motsvarar 0,78 (1,66) SEK/aktie
• Kassaflödet uppgick till 24,0 (45,6) MSEK, vilket motsvarar 2,49 (4,74) SEK/aktie

Väsentliga händelser januari-mars
• Fortsatt strategisk omvandling – åtgärder vidtagna för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och
inköpstjänster till lågkostnadsländer, vilket under året reducerar antalet anställda i Sverige med 150
personer eller drygt 20%
• Förvärv i England – etablering av ett nytt Nearsourcingcenter för långsiktig försäljningstillväxt på den
engelska marknaden
• Förvärv av svensk mekanikleverantör – värdefull mekanikkompetens tillförd nära kunderna för
utveckling av avancerade prototyper och tillverkning av mindre serier
• Nytt aktiebaserat incitamentsprogram – 50 ledande befattningshavare har tecknat sig i programmet

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu och biläggs detta pressmeddelande.

Datum för ekonomisk information från NOTE under 2008:
Delårsrapport januari-juni 18 juli
Delårsrapport januari-september 24 oktober

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 070-547 74 77
Henrik Nygren, Finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Se fler pressmeddelanden