2013-01-28

Lifco AB återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ)

Fredagen den 25 januari 2013, efter Stockholmsbörsens stängning, återkallade Lifco AB sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i NOTE.

Acceptperioden för erbjudandet från Lifco till aktieägarna i NOTE löpte ut den 23 januari 2013. Vid acceptperiodens utgång hade 4 258 619 aktier, motsvarande 14,7 procent av aktierna och rösterna, i NOTE lämnats in i erbjudandet.

Erbjudandets fullföljande var villkorat av, bland annat, att det accepterades i sådan utsträckning att Lifco skulle bli ägare till mer än 90 procent av aktierna i NOTE. Detta villkor har inte har uppfyllts. Lifco har därför beslutat att återkalla erbjudandet.

De aktier som har lämnats in i erbjudandet kommer inte att förvärvas av Lifco, utan kommer att kvarstå i respektive innehavares ägo utan att denne behöver vidta några åtgärder.

För ytterligare information om återkallandet, vänligen besök:
http://lifco.se/offer-to-the-shareholders-of-note/

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Charette, styrelseordförande, tel. 073-994 70 79
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

  
Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2011 uppgick till 1 209 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

  
NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2013 klockan 13.40.

Se fler nyheter