2005-02-17

NOTE 2004 – omorganisation och expansion

NOTE redovisar för 2004 en nettoomsättning om MSEK 1 103,1 (859,2). Rörelseresultatet för helåret uppgick till MSEK 26,3 (74,4). Resultatet dras ned p g a kostnader av engångskaraktär med anledning av den inledda Europa-expansionen. Resultatet per aktie blev SEK 1,2 (5,4).

NOTE noterades i juni på börsens O-lista med målsättningen att senast 2009 vara en av Europas ledande EMS-leverantörer. Efter noteringen har NOTE förvärvat anläggningar i Finland och i Estland samt etablerat s k Gateways i Frankrike och i Storbritannien. I Sverige har NOTE förvärvat Ericsson Anslutningssystem i Skellefteå.

NOTE har under hösten genomfört en omfattande organisationsförändring med inrättande av en koncerngemensam europeisk materielfunktion. Som en konsekvens av förändringen har bl a 187 anställda sagts upp i Sverige. Förändringen har medfört omstruktureringskostnader och andra kostnader av engångskaraktär med ca MSEK 47.

Erik Stenfors, VD och koncernchef för NOTE: ”Vi har ett ambitiöst tillväxtmål och vi har under hösten dels förvärvat enheter och dels skapat en central europeisk plattform för materiel-hanteringen. Det har varit kostsamt men vi står nu strategiskt starka under år 2005.

Läs hela rapporten på www.note.se

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE; 0176-799 01 eller 0709-50 80 70
Gunilla Olsson, Ekonomidirektör NOTE; 0176-799 05 eller 0709-50 80 71

Se fler nyheter