2018-11-01

NOTE expanderar på den brittiska marknaden

NOTE har idag förvärvat samtliga aktier i den engelska elektroniktillverkaren Speedboard Assembly Services Ltd. Omsättningen under de senaste 12 månaderna uppgick till drygt 155 MSEK med en rörelsemarginal om cirka 10%. Förvärvet förväntas redan under årets fjärde kvartal bidra positivt till NOTEs tillväxt och lönsamhet.

Speedboard har utvecklats framgångsrikt under flera år. Bolaget har en kostnadseffektiv produktionsmetodik, flera ytmonteringslinjer och hög kompetens inom box build (kompletta produkter). Kunderna återfinns främst inom avancerad kommunikation, övervakning, säkerhet och medicinteknik. Verksamheten bedrivs i Windsor utanför London och antalet anställda uppgår till cirka 100.

Speedboards affärsmodell påminner om NOTEs och bygger på långsiktiga kundsambeten, hög kvalitet och god leveransprecision, vilket stärker kundernas konkurrenskraft. Speedboards tidigare delägare Neil Owen kommer att fortsätta sin roll som VD i bolaget, och Richard Watson, CFO, kommer över en tid kvarstå för att säkerställa en smidig överlämningsprocess.

Förvärvet genomförs av NOTE UK Ltd och priset uppgår initialt till £7 miljoner på skuldfri basis och kan under vissa gynnsamma omständigheter utökas med en tilläggsköpeskilling om £0,5 miljoner under 2020. Räknat på bolagets rörelseresultat under de senaste 12 månaderna motsvarar den initiala köpeskillingen en förvärvsmultipel (EV/EBIT) om strax under 5,0, vilket är cirka 35% under motsvarande värdering av NOTE-aktien. Sett över samma period innebär förvärvet en försäljningstillväxt om 12% och en ökning av rörelseresultat med i storleksordning 20%. Betalning av köpeskillingen sker kontant utifrån NOTEs starka balansräkning – ingen utspädning sker således av antalet utestående NOTE-aktier. Efter förvärvet uppgår NOTEs soliditet till cirka 42%.

”NOTE har under en längre tid haft ambitionen att expandera i England. Den brittiska EMS-marknaden är storleksmässigt ungefär på samma nivå som hela den nordiska marknaden. Vi är mycket glada över att genomföra detta förvärv, då vi ser Speedboard som en av de mest konkurrenskraftiga aktörerna på den brittiska marknaden. Tillväxten är stark och bolaget har många spännande kunder och nya projekt. Vi ser fram emot att vidareutveckla verksamheten i Windsor tillsammans med nuvarande personal, ledning och kunder”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef för NOTE.

”Sedan en tid har jag lärt känna NOTE som ett bolag som delar våra kärnvärden med hög kvalitet och kunderna i centrum. Jag ser fram mot att vi ska samarbeta med övriga enheter på NOTE, såväl i Europa som i Kina, och inte minst på inköpssidan. I mina ögon är NOTE en idealisk ägare för såväl vår personal som för våra kunder. Jag är övertygad om att detta ytterligare kommer att förstärka vårt kunderbjudande och fortsätta vår expansion på den brittiska marknaden”, säger Neil Owen, vd för Speedboard.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Neil Owen, vd Speedboard +44 7740 822 512 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 307 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 980. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter