2004-12-28

NOTE förvärvar Ericsson Anslutningssystem

NOTE har i dag tecknat avtal om att förvärva Ericsson Anslutningssystem AB i Skellefteå. Den förvärvade verksamheten beräknas omsätta ca 190 MSEK under år 2005. För NOTE betyder affären, förutom positiv resultatpåverkan, ett fördjupat samarbete med Ericsson och en ny regional positionering. Övertagandet sker vid årsskiftet och beräknas bidra positivt till vinst per aktie från och med kvartal 2, 2005.

Ericsson Anslutningssystem är ett dotterbolag inom Ericssonkoncernen och med ett stort kunnande inom produktionsteknik. Verksamheten utgörs av produktionsutveckling, prototypframtagning samt tillverkning av mindre till mellanstora serier för telekom- och elektronikindustrin. Bolaget kommer efter förvärvet att fortsätta vara leverantör till Ericsson samt fokusera på regionala kunder i Norrland i linje med NOTEs närhetskoncept (s.k. Excellence Plants).

Affären i sammandrag
NOTE AB förvärvar Ericsson Anslutningssystem AB i Skellefteå av Ericsson. Det förvärvade bolaget namnändrar till NOTE Skellefteå AB och kommer att drivas vidare som ett bolag i NOTE-koncernen av nuvarande verkställande direktör Berndt Eriksson. Även övrig personal kvarstannar, ingen ändring av antalet anställda (ca 100 personer) är aktuell. Förutom Ericssonkoncernen har Ericsson Anslutningssystem ett antal regionala kunder. Verksamheten kommer att övertas den 1 januari 2005.

Betalningsvillkor
Köpeskillingen utgörs av ett kontant engångsbelopp. Goodwill bedöms ej komma att uppstå. Affären sker huvudsakligen med del av den likvid som erhölls vid nyemissionen i våras.

Påverkan på NOTE-koncernen
Förvärvet ger en bedömd omsättningsökning 2005 om ca 190 MSEK. Ericsson Anslutningssystem uppvisar idag en rörelsemarginal på ca 4 %. Efter en integrationsfas, huvudsakligen under kvartal 1, bedöms verksamheten bidra enligt NOTE-koncernens finansiella marginalmål. Integrationskostnader uppskattas till ca 2 MSEK. Inom ramen för affären finns vidare ett långsiktigt leverantörsavtal med Ericsson där NOTE utnämns till s.k. Preferred Supplier. NOTE kommer förutom Skellefteå-enheten, att erbjuda produktion till Ericsson via sina lågkostnadsenheter (Industrial Plants) och sina globala enheter (ems-ALLIANCE).

NOTE kommer genom NOTE Skellefteå öka marknadsinsatserna i norra Sverige. Detta bedöms leda till ytterligare omsättningsökning från och med slutet av år 2005.

Kommentarer
”Ericsson Anslutningssystem är en välskött verksamhet som väl passar i vår affärsmodell”, säger Erik Stenfors, VD och koncernchef för NOTE. ”Nu får vi en god täckning även för produktägare i norra Sverige och därför är detta förvärv en viktig pusselbit för NOTE.”

”Vi anser att Ericsson Anslutningssystem har bättre förutsättningar till att långsiktigt stärka sin position genom att införlivas i en koncern som har produktionsteknik och produktion som sin huvudverksamhet”, säger Yngve Hässler på Business Unit Network Technologies inom Ericsson. ”Samtidigt ser vi affären som positiv för ett fortsatt nära samarbete mellan Ericsson och NOTE Skellefteå.”

”Vi ser fram emot att ingå i en koncern som har kontraktstillverkning som kärnverksamhet”, säger Berndt Eriksson, VD för Ericsson Anslutningssystem. ”Nu kommer vi att fokusera mer på generell försäljning av produktion och produktionskompetens, vilket också kommer att leda till en kontinuerlig höjning av kompetensnivån.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD och koncernchef, NOTE, tel. 0176-799 01 eller 0709-50 80 70
Yngve Hässler, Business Unit Network Technologies, Ericsson, tel. 08-719 00 00
Berndt Eriksson, VD, Ericsson Anslutningssystem AB, tel. 0910-84510

Inbjudan till presskonferens
Tid: Tisdagen den 28 december, klockan 11.00
Plats: Ericsson Anslutningssystem AB, Svedjevägen 12, Skellefteå

Se fler nyheter