2004-12-15

NOTE förvärvar finsk kontraktstillverkare

NOTE har i dag tecknat avtal med den finska kontraktstillverkaren Point Product Oy om att förvärva deras verksamheter i Finland och Estland. De förvärvade verksamheterna omsätter ca 90 MSEK 2004 och ger en betydande kapacitetsökning för lågkostnadsproduktion utanför Sverige. Förvärvet som kommer att vara genomfört senast januari 2005 förväntas medföra integrationskostnader om ca 1 MSEK som belastar första kvartalet 2005. Förvärvet förväntas bidra positivt till resultat och vinst per aktie från och med andra kvartalet 2005 väl i linje med koncernens finansiella mål.

Point Product är en finsk leverantör av Electronics Manufacturing Services (EMS) som byggt upp sin koncern med ett koncept liknande NOTEs. I en mindre produktionsenhet i Hyvinkää strax norr om Helsingfors tillverkas avancerade prototyper och mindre produktionsserier. I kuststaden Pärnu i Estland finns en större anläggning för lågkostnadsproduktion. Genom förvärvet i Finland når NOTE ytterligare en viktig marknad i Norden. Anläggningen i Estland integreras i NOTE-koncernens lågkostnadsenheter (s.k. Industrial Plants). Med i affären följer också ett 50% ägande av en mindre mekanikenhet i Estland.

Affären i sammandrag
NOTE övertar Point Product Oy:s verksamhet i Hyvinkää genom en inkråmsaffär med NOTEs nystartade dotterbolag NOTE Hyvinkää Oy. Samtlig personal övertas. Samtidigt förvärvas Point Products helägda dotterbolag i Estland, Paitec Elektroonika OÜ, som namnändras till NOTE Pärnu OÜ. De förvärvade verksamheterna beräknas 2004 nå en försäljning på ca 10 MEUR med en rörelsemarginal på ca 9%. Verksamheten har ca 40 anställda i Finland och 130 i Estland. Kunderna finns huvudsakligen inom segmenten industri och telekom.

Betalningsvillkor
Köpeskillingen för verksamheten utgörs av en fast och en rörlig del, den senare baserad på resultatutvecklingen. Köpeskillingen förväntas uppgå till ca 18 MSEK för rörelsen (inkråmsgoodwill) samt ca 10 MSEK för tillgångar i form av maskiner och rörelsekapital. Huvuddelen av affären sker kontant med del av den likvid som erhölls vid nyemissionen i våras och kommer att vara genomförd senast januari 2005.

Påverkan på NOTE-koncernen
Den finska EMS-marknaden är den näst största i Norden motsvarande ca 2/3 av den svenska. NOTE har under hösten 2004 arbetat aktivt mot Finland, bland annat genom deltagande på underleverantörsmässan i Tammerfors. Bemötandet har varit gott och inledande leveranser till finska kunder har påbörjats, bland annat till ABB och Nokia Research Center. Lokal representation bedöms ge förutsättningar för att under 2005 sluta större kontrakt.

NOTE har i Sverige under hösten flyttat tyngdpunkten från volymtillverkning till utveckling, industrialisering och tillverkning av mindre och komplexa serier. Ca 200 personer har sagts upp i Sverige samtidigt som den lokala närvaron ökat, bland annat genom etablering i Björbo, Dalarna. NOTE-koncernen arbetar med volymtillverkning utanför Sverige under benämningen Industrial Plants. Den förvärvade enheten i Estland som bland annat har direktförbindelse med Norrtälje, ökar tillgängligheten till lågkostnadstillverkning. Därmed underlättas fortsatt snabb tillväxt.

Kommentarer
”Vi har under året utfört en noggrann urvalsprocess där vi undersökt ett flertal finska kontraktstillverkare. Det viktigaste urvalskriteriet har varit att finna ett bolag vars koncept liknar NOTEs ”, säger Erik Stenfors, VD och koncernchef för NOTE AB.

”Med de mervärden NOTE tillför, t ex ems-ALLIANCE och materielbolaget NOTE Components, räknar vi med att kunna öka försäljningen märkbart i Finland”, säger Mikko Sajaniemi, VD för Point Product Oy och tillträdande VD för NOTE Hyvinkää Oy.

För ytterligare information kontakta:
Erik Stenfors, VD och koncernchef, NOTE AB, tel. 0176-799 01 eller 0709-50 80 70
Mikko Sajaniemi, VD och koncernchef, Point Product Oy, tel. 00358 (0)19 426 66 00

Se fler nyheter