2008-01-24

NOTE förvärvar verksamhet för tillväxt i England

NOTE har tecknat avtal om att förvärva verksamheten i den engelska EMS-leverantören Proqual.

Under drygt två år har NOTE lagt ned ett omfattande arbete på att utveckla en unik affärsmodell – Nearsourcing. NOTEs affärsmodell syftar till att öka tillväxten och lönsamheten samtidigt som riskerna i verksamheten reduceras. Modellen bygger på volymtillverkning i kostnadseffektiva länder, införandet av komponentdatabasen NOTEfied som stöd i inköps- och utvecklingsprocesser samt ett geografiskt nära och kostnadseffektivt utvecklingsarbete som kortar kundernas time-to-market.

I höstas ökade NOTE produktionskapaciteten i kostnadseffektiva länder genom etableringar av nya samägda fabriker i Kina och Polen. Detta skapade förutsättningar för att avsevärt minska kostnaderna i högkostnadsländer. Som en konsekvens därav varslade NOTE under förra veckan 124 medarbetare i Sverige. Vidare har lanseringen av komponentdatabasen NOTEfied mottagits över förväntan på marknaden.

NOTEs lönsamhet har utvecklats starkt under de senaste åren, vilket främst varit en följd av kostnadsrationaliseringar. Nu har NOTEs fokus flyttats till att öka tillväxten. Förvärvet av verksamheten i Proqual är därför ett naturligt steg för att öka försäljningen.

’’Proqual är en tekniskt kompetent, flexibel EMS-leverantör (Electronics Manufacturing Services) i Gloucestershire, nära Bristol. Verksamheten är inriktad på tjänster tidigt i produktlivscykeln såsom prototyptillverkning och avancerad elektroniktillverkning i mindre serier. Omsättningen uppgår till 45 MSEK/år och antalet anställda är 40. Vi kommer nu att tillföra verksamheten ytterligare kompetens och skapa vår första Nearsourcing-verksamhet i England. Bolagets upparbetade kundbas innebär därför en stor potential för framtida tillväxt på den engelska marknaden’’, säger Knut Pogost, Chief Strategic Officer på NOTE.

’’Efter vår nya styrelses inträde i våras intensifierades arbetet med utvecklingen av vår unika affärsmodell. Förvärvet vi nu gör syftar till att öka vår tillväxt och sker helt i linje med vår tidigare etablering av Nearsoucing-verksamheten NOTE Oslo. Vi räknar med att den nya verksamheten i England kommer att bidra positivt till vår marginalutveckling redan under innevarande år.

Trenden mot ökad outsourcing av elektronikproduktion är stark och bedöms erbjuda goda tillväxtmöjligheter. Nu ökar vi planenligt vår offensiv på nya geografiska marknader, vilket långsiktigt kommer att bidra till ytterligare tillväxt för NOTE’’, säger Arne Forslund, CEO och koncernchef på NOTE.

Se fler nyheter