2010-03-08

NOTE genomför garanterad företrädesrättsemission om 87 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN

Styrelsen i NOTE AB (publ) (”NOTE” och ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 87 MSEK genom emission av nya aktier med företrädesrätt för NOTEs aktieägare. Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av godkännande vid Bolagets extra bolagsstämma den 7 april 2010. Nyemissionen genomförs för att NOTE ska stå finansiellt starkt inför den fortsatta strukturomvandlingen och för att tillvarata affärsmöjligheter i marknaden.

• En (1) befintlig aktie i NOTE ger rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier till teckningskursen 4,50 SEK per aktie.

• Extra bolagsstämma i NOTE kommer att hållas den 7 april 2010 i Danderyd.

• Givet godkännande av nyemissionen vid extra bolagsstämman kommer avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen vara den 12 april 2010.

• Nyemissionen är fullt säkerställd via teckningsförbindelse och garantiåtagande från NOTEs större aktieägare.

Preliminär tidplan för nyemissionen
7 april 2010 Extra bolagsstämma i NOTE för beslut om godkännande av nyemissionen
8 april 2010 Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen
12 april 2010 Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen
16 april 2010 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt innehållande ytterligare detaljer och villkor för nyemissionen
22 april 2010 – 3 maj 2010 Handel med teckningsrätter
22 april 2010 – 6 maj 2010 Teckningsperiod
Omkring 11 maj 2010 Offentliggörande av resultatet av nyemissionen
Andra hälften av maj Nyemissionen slutförs

Bakgrund och motiv till nyemissionen
När finanskrisen drabbade världen under hösten 2008 förändrades NOTEs förutsättningar i grunden. Alla bransch- och kundsegment påverkades i stort sett samtidigt och på kort tid minskade volymerna i Bolagets pågående uppdrag. Därtill fick NOTE en strukturell utmaning då Bolagets största kund inom Telecom beslutade att ändra sin produktflora. NOTEs omsättning minskade under 2009 med nästan 30 procent jämfört med året innan. Trots avsevärda kostnadsbesparingar medförde den minskade försäljningen att resultatet var otillfredsställande.

Utöver tidigare genomförda kraftfulla kostnadsbesparingar har en översyn av koncernens enheter genomförts. Avsikten är att ännu bättre utnyttja NOTEs unika styrkor och kompetenser inom marknadssegmentet ”high mix/low volume”. Målsättningen är att under 2010 vidta besparings- och effektiviseringsåtgärder som ger en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mätt som årstakt. Som en del i programmet kommer en ytterligare koncentration ske av NOTEs tillverkande enheter, såväl i Sverige som internationellt. Kostnaderna för åtgärderna beräknas uppgå till cirka 45 MSEK och kommer att belasta resultatet under första kvartalet 2010. Detta kommer kortsiktigt att leda till en försvagning av NOTEs soliditet, som vid årsskiftet uppgick till 29,7%.

Nyemissionen genomförs för att NOTE ska stå finansiellt starkt inför den fortsatta strukturomvandlingen och för att möjliggöra för NOTE att tillvarata affärsmöjligheter i marknaden. Likviden från nyemissionen kommer sammanfattningsvis att användas för genomförande av beslutade strukturåtgärder och fortsatt satsning på försäljningstillväxt, primärt i Norden, inom marknadssegmentet ”high mix/low volume”.

Villkor för nyemissionen
Den föreslagna nyemissionen innebär en rätt för NOTEs befintliga aktieägare att med företrädesrätt för varje (1) innehavd aktie i NOTE teckna två (2) nyemitterade aktier till teckningskursen 4,50 SEK per aktie. För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt har aktieägare och övriga möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt sker i första hand till sådana tecknare som också tecknat aktier med företrädesrätt. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) för rätt att deltaga i nyemissionen med företrädesrätt är den 12 april 2010 och teckningstiden löper från och med den 22 april 2010 till och med den 6 maj 2010, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Styrelsens nyemissionsbeslut förutsätter ett godkännande av extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 7 april 2010 klockan 14:00, på Danderyds Kontorshotell, Svärdvägen 21, Danderyd. Som ett led i nyemissionen har styrelsen beslutat att lägga fram ytterligare förslag på bolagsstämman avseende ändringar av bolagsordningen. Kallelse till den extra bolagsstämman har offentliggjorts idag den 8 mars 2010 genom pressmeddelande och införs den 10 mars 2010 i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar samt kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.note.eu.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Investment AB Öresund, MGA Placeringar AB, Catella Fondförvaltning AB, Bruce Grant via bolag, Herma Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag vilka utgör några av de största aktieägarna i NOTE stödjer nyemissionen och har förbundit sig att dels rösta för godkännande av nyemissionen vid extra bolagsstämma, dels teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive ägarandelar i NOTE, vilket totalt motsvarar cirka 33 procent av nyemissionen. Återstoden av nyemissionen är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad av Investment AB Öresund, MGA Holding AB, Catella Fondförvaltning AB, Herma Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag. Nyemissionen är därmed till fullo säkerställd via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Finansiella och legala rådgivare
HQ Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till NOTE i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Jansson, tillförordnad VD och koncernchef NOTE, tel. 08-568 990 06, 070-698 85 72
Henrik Nygren, finansdirektör NOTE, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTEs affärsidé är att erbjuda tjänster inom tillverkning och logistik av elektronikbaserade produkter. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för år 2009 uppgick till 1 200 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka
1 000. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Detta pressmeddelande innehåller information som NOTE är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades för offentliggörande klockan 08.30 den 8 mars 2010.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i NOTE AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i NOTE AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som NOTE AB (publ) bedömer kunna offentliggöra i mitten av april 2010.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.

Se fler nyheter