2005-05-03

NOTE kv.1: Omstruktureringen fullföljs med väsentliga kostnader

NOTE fullföljer den omfattande omstruktureringen som inleddes under hösten 2004, med bland annat flytt av den svenska volymproduktionen till koncernens anläggningar i Centraleuropa. För första kvartalet redovisas nettoomsättning om MSEK 325,0 (286,1) med ett rörelseresultat om MSEK -61,4 (23,9) MSEK. Resultatet påverkas negativt av omstruktureringsposter och andra poster av engångskaraktär med MSEK 62.

NOTE noterades i juni på börsens O-lista med målsättningen att senast 2009 vara en av Europas ledande EMS-leverantörer. Koncernen inledde under hösten en omstrukturering innefattande en omfattande omorganisation med flytt av koncernens lager- och inköpsfunktion till Polen, samt flytt av huvuddelen av volymproduktionen till koncernens anläggningar i Centraleuropa. Förändringen har medfört att ca en tredjedel av arbetsstyrkan i Sverige varslats.

”Vi befinner oss i en omställningsfas med etableringar på nya marknader och justerade upp vår omsättningsprognos i december till ca 1,6 miljarder kr för 2005. Samtidigt har vi genomfört en omfattande omstrukturering som i linje med tidigare marknadskommunikation tyvärr medfört väsentliga kostnader även under första kvartalet”, säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE. ”Vi har under detta kvartal, förutom kostnader kopplade till personal, också tagit nedskrivningar för maskiner och anläggningstillgångar. Vi fullföljer omstruktureringen och räknar i gengäld med en lägre kostnadsmassa framöver”.

Rörelseresultatet har påverkats negativt av kostnader hänförliga till omstruktureringen om c:a MSEK 56. Av dessa kostnader är MSEK 31 direkta omstruktureringskostnader. Vidare har styrelsen fattat beslut om nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar samt nedvärderingar av varulager med MSEK 22. Kostnader för integration av nya enheter uppgår till ca MSEK 3. Utöver detta har reserveringar för eventuella kundfordringar gjorts med MSEK 6.

Läs hela delårsrapporten på www.note.se

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE; 0176-799 01 eller 0709-50 80 70
Gunilla Olsson, Ekonomidirektör NOTE; 0176-799 05 eller 0709-50 80 71

Se fler nyheter