2004-12-28

NOTE lämnar kompletterande finansiell information

Omstruktureringskostnader


EU:s östutvidgning, med borttagande av handelshinder och nyetablering av komponentdistributörer, har gjort det praktiskt möjligt med direkta inköp i lågkostnadsländer. NOTE har därför under hösten flyttat del av komponentinköp och komponenthantering direkt till koncernens s.k. Industrial Plants i Polen och Litauen. Den volymtillverkning som fortsättningsvis sker i Sverige har därmed kunnat omlokaliseras. Omstruktureringen medförde ett varsel på ca 200 personer i Sverige, vilket i sin tur resulterat i 187 uppsägningar. Uppsägningarna kommer i huvudsak att vara genomförda vid första kvartalets utgång 2005.

Kostnaden under 2004 för koncernens omstrukturering ligger på ca 30 MSEK. Häri ingår effekter av omflyttning av inköp och produktion som har belastat leveranskapaciteten.

Framtidsbedömning
Inklusive gjorda förvärv bedöms omsättningen för NOTE-koncernen bli ca 1 600 MSEK under år 2005. De nyligen genomförda förvärven i Finland och Estland bedöms bidraga med en omsättning under 2005 med ca 90 MSEK. Förvärvet i Skellefteå bedöms bidraga med en omsättning om ca 190 MSEK.

De genomförda åtgärderna innebär att NOTE är väl positionerad för fortsatt tillväxt. Ytterligare förvärv och etableringar såväl i Sverige som utomlands kan bli aktuella.

Finansiella mål
NOTE-koncernen har under den innevarande treårsperioden oförändrat följande finansiella mål.
– Genomsnittlig organisk omsättningstillväxt 10 % per år
– Genomsnittlig vinstmarginal (EBT) 6 %
– Genomsnittlig räntabilitet på eget kapital 18 %
– Soliditet 25 – 35 %
– Utdelningspolitik 10 – 15 % för 2004 därefter en tredjedel av årets resultat efter skatt

Affärsmodell
NOTE affärsmodell bygger på att med geografisk närhet stödja produktägare i de inledande faserna i en produktcykel (utveckling, prototyper, industrialisering, förserier). Detta sker genom strategiskt placerade produktionsenheter (s.k. Excellence Plants).

Genom en s.k. Seamless Transfer flyttas tillverkningen i ett senare skede vid behov till koncernens lågkostnadsenheter utanför Sverige (s.k. Industrial Plants).

För global tillverkning, erbjuder NOTE överföring av produktion genom en egen upprättad samarbetsallians (ems-ALLIANCE).

Affärsmodellen har tagits väl emot av marknaden och ett flertal strategiskt viktiga avtal med nya kunder har tecknats under hösten. I Sverige har NOTE utökat närvaron i Mellansverige och norra Sverige. Utanför Sverige har NOTE etablerat sig i Finland, England och Frankrike. För att möta den ökade orderingången har även lågkostnadsproduktionen förstärkts genom förvärv av en produktionsanläggning med ca 140 anställda i Estland.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Erik Stenfors, VD och koncernchef, NOTE AB, 0176 – 799 01 eller 0709 – 50 80 70
Gunilla Olsson, Ekonomidirektör, NOTE AB, 0176 – 799 05 eller 0709 – 50 80 71
Annica Johansson, Koncerncontroller, NOTE AB, 0176-799 07 eller 0708 – 45 50 54

Se fler pressmeddelanden