2020-04-30

NOTE minskar antalet aktier med drygt 3%

Efter makulering av 1 miljon återköpta aktier uppgår det totala antalet aktier och röster i NOTE per den 30 april 2020 till 27 872 600.

Årsstämman i NOTE den 23 april 2020 beslutade om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 500 000 kronor genom indragning av 1 000 000 aktier som bolaget återköpt med stöd av bemyndigande från tidigare årsstämma samt att öka aktiekapitalet med 500 000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Aktiekapitalet är efter beslutets verkställande oförändrat och uppgår per den 30 april 2020 till 14 436 300 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 830 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 110. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2020 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter