2004-05-26

NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater eller Kanada.

NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista

·Försäljningspris 75 SEK per aktie

·Erbjudandet omfattar cirka 154 miljoner SEK, fördelat på 2 051 160
aktier, motsvarande 21,3 % av aktiekapitalet och rösterna i NOTE AB

·Beräknad första handelsdag på Stockholmsbörsens O-lista är den 23 juni 2004

·Anmälningsperioden löper från den 1 – 14 juni 2004

NOTE-koncernen som är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av
elektronik, har vuxit kraftigt under god lönsamhet sedan bildandet 1999.
I syfte att underlätta fortsatt expansion har styrelsen för NOTE AB
beslutat att ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista.

NOTE-koncernen erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion
genom hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till
eftermarknadstjänster. Nettoomsättning för år 2003 uppgick till 859
miljoner SEK och resultat före skatt till 63 miljoner SEK.
Första kvartalet 2004 uppgick nettoomsättning och resultat till 286
respektive 20 miljoner SEK.

– Det ingår i NOTEs affärsplan att applicera vår affärsmodell på
definierade marknader i Europa, så våra ambitioner sträcker mycket sig
längre än till Sverige. Vårt långsiktiga mål är att inom några år vara
en av de ledande specialistpartnerna i Europa inom elektronikproduktion.
För närvarande är tillgången till kapital en begränsande faktor för
fortsatt stark utveckling, därför satsar vi på en notering på
Stockholmsbörsen. Det kommer att möjliggöra ytterligare hög tillväxt för
oss, säger Erik Stenfors, VD NOTE AB.

NOTE i korthet
NOTE har sitt ursprung i bolaget EuroSupply Nordic AB som bildades av
Sten Dybeck och Erik Stenfors 1999. I mars år 2000 gick EuroSupply
Nordic AB samman med Elektronikbyggarna i Norrtälje AB vars dotterbolag,
Norrtelje Elektronik AB, hade mer än 15 års erfarenhet av
elektroniktillverkning. Därmed lades grunden för dagens NOTE.
Verksamheten har sedan år 2000 successivt byggts upp genom en
kombination av organisk tillväxt och strategiska förvärv. Detta har
skett under en period som kännetecknats av generell tillbakagång för
större kontraktstillverkare. NOTE har dock till följd av sin
framgångsrika affärsmodell kunnat växa och årligen presterat förbättrade
marginaler. Idag är NOTE en av Nordens större kontraktstillverkare med
verksamhet i intressanta geografiska regioner, samt inom strategiskt
utvalda branschsegment i Sverige. Huvuddelen av tillverkningen bedrivs
vid produktionsanläggningar i Sverige, Litauen och Polen. Genom ems-
ALLIANCE, ett egeninitierat nätverk av elektroniktillverkare, erbjuds
marknadsnära produktion i fyra världsdelar.

Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och
resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. För första kvartalet 2004
uppgick nettoomsättningen och resultatet före skatt till 286 respektive
20 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgick per den 31 mars
2004 till 919.

Fakta om erbjudandet
Erbjudandet omfattar totalt 2 051 160 aktier, i form av dels 1 334 000
nyemitterade aktier ("Nyemissionen"), dels 717 160 befintliga aktier,
vilka innehas av vissa av NOTE AB:s befintliga ägare. Försäljningspriset
är 75 SEK per aktie.

De erbjudna aktierna motsvarar 21,3 procent av kapital och röster i NOTE
AB, förutsatt fulltecknad Nyemission.
Efter Nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till 9 624 200, envar
på nominellt belopp om 0,50 kronor.

Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas tillförs NOTE AB cirka
100 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

Större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare,
tillsammans representerande 36,1 procent av aktierna i NOTE AB, har
förbundit sig att inte utan föregående samtycke från Hagströmer &
Qviberg avyttra ytterligare av dem innehavda aktier i NOTE AB förrän
tidigast 12 månader efter första noteringsdag.

Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB ("Hagströmer & Qviberg") agerar
som Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet.
Prospekt och anmälningssedel tillhandahålles på NOTEs huvudkontor,
Stockholmsvägen 59, 761 29 Norrtälje samt hos Hagströmer & Qviberg,
Norrlandsgatan 15, 103 71 Stockholm. Prospekt och anmälningssedel kan
även beställas på telefon +46 08 700 0010 samt laddas ner från NOTEs
hemsida, www.note.se/prospekt eller Hagströmer & Qvibergs hemsida,
www.hagqvi.com.

Tidsplan
Offentliggörande av prospekt: 26 maj 2004

Anmälningsperiod: 1 – 14 juni 2004

Första handelsdag: omkring den 23 juni 2004

För ytterligare information
Erik Stenfors, VD NOTE AB
Telefon: +46 (0)176-799 01 eller (0)709-50 80 70

Mette Franek, Informationschef NOTE AB
Telefon: +46 (0)176-799 03 eller (0)709-58 81 54

Johan Unger, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB
Telefon: +46 (0)8-696 19 33 eller (0)704-86 19 33

Varken aktierna, eller de betalda och tecknade aktierna i NOTE AB är
föremål för handel eller ansökan därom i annat land än Sverige, och har
följaktligen inte registrerats och kommer inte att registreras i
enlighet med United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller utbjudas
till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till
personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i
sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act
eller någon provinslag i Kanada.

Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt får inte distribueras
i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt
föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om
teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara
ogiltig. Eventuell tvist eller eventuellt krav, av vad slag det vara må,
som uppkommer med anledning av innehållet i eller spridningen av detta
prospekt och/eller erbjudandet i övrigt samt alla härmed sammanhängande
frågor skall exklusivt avgöras av svensk domstol med exklusiv
tillämpning av svensk rätt.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/26/20040526BIT00130/wkr0001.pdf

Se fler nyheter