2023-12-12

NOTE presenterar nya finansiella mål och hållbarhetsmål

NOTE presenterar idag nya finansiella mål och hållbarhetsmål för bolaget. Vid dagens kapitalmarknadsdag kommer NOTEs koncernledning att ge ytterligare inblick i bolagets verksamhet, strategi, nya finansiella mål och hållbarhetsmål.

NOTEs nya finansiella mål är att:

  • Senast 2027 nå en försäljning om minst 7,5 miljarder kronor.
    Detta ska väsentligen uppnås genom hög organisk tillväxt kompletterat med noga utvalda förvärv.
  • Nå en rörelsemarginal om 10% och därefter ha en successiv förstärkning av rörelsemarginalen.

Övriga finansiella mål gällande kapitalstruktur och utdelning kvarstår oförändrade.

  • Kapitalstruktur – soliditeten ska uppgå till minst 30%.
  • Utdelning – styrelsen kommer årligen att bedöma vilken nivå på aktieutdelning som den anser vara optimal för året. Denna kan distribueras till ägarna i form av utdelning och/eller återköp av aktier. Framtida vinstutdelning ska framförallt anpassas efter NOTEs investeringsbehov och finansiella ställning.

NOTE driver sedan länge ett aktivt hållbarhetsarbete och är delaktigt i klimatomställningen. I och med bolagets verksamhetsanpassade hållbarhetsmål konkretiserar NOTE arbetet för att bidra till de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.

NOTEs hållbarhetsmål är fortsatt att:

  • NOTEs verksamhet, inom ramen för scope 1-2 enligt Greenhouse Gas Protocol, ska vara 100% koldioxidneutral.
  • Samtliga enheter inom NOTE ska vara arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45000.

”Efterfrågan på elektronikproduktion är fortsatt stark i Europa och förväntas uppvisa en tillväxt om i storleksordningen 7% per år primärt drivet av regionaliseringen och ökande användning av elektroniska produkter i samhället. Vi ser en kortsiktig återhållsamhet i marknaden kopplat till för höga lagernivåer inom vissa kundsegment. Vi bedömer att marknaden successivt kommer att stärkas och räknar med att fortsätta vår starka tillväxt även framöver. Vi har därför valt att uppdatera och förtydliga våra finansiella mål framåt”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTE har bjudit in till en kapitalmarknadsdag idag tisdag den 12 december 13:00 via Financial Hearings på Inderes studio på Västra Trädgårdsgatan 19 i Stockholm. Kapitalmarknadsdagen kommer även att sändas live här och finnas tillgänglig i efterhand på NOTEs hemsida www.note-ems.com. Ingen föranmälan krävs för att se webbsändningen. Presentationerna kommer att ske på engelska.

Se fler nyheter