2007-04-25

NOTE rapporterar förbättrad lönsamhet

Januari-mars 2007:
• Försäljningen ökade med 7% till 425,0 (398,6) MSEK
• Rörelseresultatet förbättrades med 31% till 24,8 (18,9) MSEK
• Rörelsemarginalen ökade till 5,8% (4,7%)
• Resultat efter skatt uppgick till 16,0 (12,1) MSEK, 1,66 (1,25) SEK/aktie
• Kassaflödet uppgick till 45,6 (23,7) MSEK, 4,74 (2,47) SEK/aktie
• Kaj Samlin tillträdde som ny VD och koncernchef den 15 februari

NOTEs delårsrapport för januari-mars 2007 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande.

Finansiell kalender för resten av 2007:
Delårsrapporten för januari-juni publiceras den 18 juli.
Delårsrapporten för januari-september publiceras den 26 oktober.

Se fler nyheter