2007-10-26

NOTE rapporterar fortsatt förbättrad lönsamhet – trots lägre volymer under Q3

Januari-september
• Försäljningen ökade med 3% till 1 285,1 (1253,0) MSEK
• Rörelseresultatet förbättrades med 19% till 83,4 (69,8) MSEK
• Rörelsemarginalen ökade till 6,5% (5,6%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till 77,2 (63,8) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 57,3 (45,9) MSEK; 5,95 (4,77) SEK/aktie
• Kassaflödet uppgick till 34,3 (-16,6) MSEK; 3,57 (-1,72) SEK/aktie

Tredje kvartalet
• Försäljningen minskade med 7% till 389,9 (421,4) MSEK
• Rörelseresultatet förbättrades med 5% till 28,1 (26,8) MSEK
• Rörelsemarginalen ökade till 7,2% (6,4%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till 25,7 (25,1) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 18,9 (18,0) MSEK
• Kassaflödet uppgick till -39,1 (-24,9) MSEK
• Förvärv av tillverkningskapacitet i Kina, strategiskt samarbete inlett med filippinska Ionics EMS
• Främst med anledning av den osäkra efterfrågan inom Telecom beräknas försäljningen under Q4 bli
lägre än tidigare bedömning

Förslag om nytt incitamentsprogram till ledande befattningshavare
Styrelsen har beslutat att inom ramen för ett treårigt incitamentsprogram lägga fram ett förslag om att utge teckningsoptioner motsvarande 500.000 aktier. Programmet kan komma att medföra en
maximal utspädning om 5% och riktas till drygt 50 ledande befattningshavare i koncernen.
Prissättning föreslås ske på marknadsmässiga grunder. Extra bolagsstämma kommer att hållas i
Stockholm den 29 november 2007.

NOTEs delårsrapport för januari-september 2007 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande.

Bokslutskommunikén för 2007 publiceras den 12 februari 2008.

Se fler nyheter