2022-12-14

NOTE ser fortsatt stark efterfrågan

NOTE håller idag en kapitalmarknadsdag för att uppdatera kring de framsteg som gjorts för att nå bolagets tidigare kommunicerade finansiella mål.

NOTE bekräftar sin tidigare guidning om att för första gången nå en 1 miljard SEK i omsättning för ett enskilt kvartal för innevarande kvartal, Q4 2022. Det operativa rörelseresultatet, exklusive valutaomräkningseffekter (per sista november +6 MSEK i resultateffekt) förväntas uppgå till minst 100 MSEK. NOTEs orderstock fortsätter att utvecklas starkt och i nuvarande struktur förväntas omsättningen för 2023 uppgå till minst 4 miljarder SEK. NOTE räknar med att lönsamheten i både faktiska tal såväl som i procent kommer att fortsätta att stärkas under 2023.

NOTE har sedan tidigare målsättningen att senast 2025 nå en omsättning om 5 miljarder kronor och bolaget är väl positionerat för att nå denna målsättning och ligger före den tidsplan som sattes när de finansiella målen antogs. NOTE ligger även före den initiala tidsplanen om att senast 2025 nå en rörelsemarginal om 10% och bedömer att målet kommer att nås tidigare.

”NOTEs momentum är fortsatt starkt och vi fortsätter att växa och ta marknadsandelar. Vår hemmamarknad i norra Europa fortsätter att utvecklas trots en turbulent omvärld. Med en nära fördubbling av NOTEs omsättning de senaste två åren känner jag en stor tillförsikt i vår förmåga att nå de finansiella mål vi satt upp för bolaget”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

Idag klockan 13.00 CET anordnar NOTE en kapitalmarknadsdag som du kan följa på webben genom att klicka här. En inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand på NOTEs hemsida www.note-ems.com. Ingen föranmälan krävs för att se webbsändningen. Presentationerna kommer att ske på engelska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 463 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 14 december 2022 klockan 08.00 CET.

Se fler nyheter