2010-12-28

NOTE tecknar avtal om försäljning av 50%-ägd fabrik i Polen

Avtal har tecknats om en försäljning av NOTEs 50%-innehav av elektronikfabriken NOTEFideltronik i Krakow, Polen. Försäljningen beräknas medföra en mindre realisationsvinst under årets fjärde kvartal samt en minskning av koncernens nettoskuld med cirka 10%. Vidare har en överenskommelse träffats om fortsatt produktionssamarbete. Sammantaget beräknas uppgörelsen medföra en mindre reduktion av koncernens omsättning.

NOTE har under året genomfört omfattande strukturåtgärder i syfte att minska kostnaderna och öka kapacitetsutnyttjandet. Vid årsskiftet avyttrades verksamheten i Skellefteå, Sverige. Efter flytt av tillverkning till andra enheter i koncernen avvecklades fabrikerna i Skänninge, Sverige och Tauragé, Litauen under hösten. Verksamheten i Gdansk, Polen beräknas planenligt upphöra vid årsskiftet 2010/2011. Sammantaget leder dessa besparings- och effektiviseringsåtgärder till en positiv resultateffekt om drygt 50 MSEK mätt som årstakt.

Avtal har tecknats om en försäljning av NOTEs 50%-innehav av elektronikfabriken NOTEFideltronik i Krakow, Polen. Köpare är den tidigare partnern och hälftenägaren Zbigniew Fidelus, tillika huvudägare i den polska EMS-tillverkaren Fideltronik. Försäljningen beräknas medföra en mindre realisationsvinst under årets fjärde kvartal samt en minskning av koncernens nettoskuld med cirka 10%. Vidare har en överenskommelse träffats om fortsatt produktionssamarbete. Sammantaget beräknas uppgörelsen medföra en mindre reduktion av koncernens omsättning.

Efter dessa åtgärder sker NOTEs volymtillverkning väsentligen i de helägda fabrikerna i Pärnu, Estland och Tangxia, Kina. Försäljning, utveckling och produktion i mindre serier sker som tidigare i NOTEs enheter nära kunderna – Nearsouringcenter – i Sverige, Norge, Finland och England.

”Den affär vi nu gör ligger i linje med den struktur vi vill ha inför framtiden. Genom de kraftfulla åtgärder vi vidtagit under året har vi sänkt kostnaderna och anpassat tillverkningskapaciteten till en bra nivå. Vår försäljningstillväxt är fortsatt god och vi ser med tillförsikt fram mot 2011”, säger Peter Laveson, VD och koncernchef för NOTE.


För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

 
Om NOTE
NOTE är en lokal affärspartner med innovativa lösningar för global tillverkning av elektronikbaserade produkter inom segmentet high mix/low volume. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för 2009 uppgick till 1 200 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Nordic.
För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Se fler nyheter