2004-06-16

NOTE till börsen – erbjudandet övertecknat

NOTE till börsen – erbjudandet övertecknat

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Storbritannien eller Japan.

NOTE till börsen – erbjudandet övertecknat

– Erbjudandet tecknat cirka 3 gånger
– Bolaget tillförs cirka 92 MSEK efter emissionskostnader
– Handeln med NOTE-aktien inleds på O-listan den 23 juni

"Vi är glada över det stora intresset för NOTE-aktien", säger Erik Stenfors, VD och koncernchef för NOTE. "Vi har fått många positiva reaktioner från investerare, fackpress och allmänhet under noteringsprocessen, men det är ändå skönt med ett tydligt kvitto."

Erbjudandet omfattade totalt 2 051 160 aktier, varav 1 334 000 nyemitterade aktier och 717 160 befintliga aktier. Försäljningspriset uppgick till 75 kronor per aktie. Totalt omfattade erbjudandet cirka 154 miljoner kronor, motsvarande cirka 21,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i NOTE. Nyemissionen tillför bolaget cirka 92 MSEK efter emissions- och noteringskostnader om cirka 8 MSEK.

Genom erbjudandet har NOTE fått cirka 3 600 nya aktieägare. Av det totala erbjudandet har cirka 50 procent placerats hos svenska och utländska institutioner. Efter genomförd nyemission kommer NOTEs aktiekapital att utgöras av 9 624 200 stamaktier om vardera nominellt 0,50 kronor.

NOTE-aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 23 juni 2004 under kortnamnet "NOTE".

"Börsnoteringen ger oss en stabil plattform för fortsatt expansion. Vi skall göra vårt bästa för att leva upp till såväl gamla som nya aktieägares förväntningar", säger Erik Stenfors.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE; 0176-799 01 eller 0709-50 80 70
Gunilla Olsson, CFO NOTE AB; 0176-799 05 eller 0709-50 80 71
Johan Unger, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, Chef Corporate Finance; 08-696 19 33 eller 0704-86 19 33

NOTE är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad. Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till drygt 900.
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/16/20040616BIT20210/wkr0006.pdf

Se fler nyheter