2008-10-21

NOTE – valberedning inför årsstämman 2009

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2008 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra största aktieägarna.

Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelsen. Beredningen ska dessutom utarbeta en process för utnämningen av valberedningen nästkommande år.

Valberedningen inför årsstämman 2009 består av:

– Ulf Strömsten, representerar Catella Fondförvaltning
– Kjell-Åke Andersson, representerar eget innehav
– Tomas Ramsälv, representerar Odin Fonder
– Charlotta Faxén, representerar Carnegie Fonder

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 21 april 2009.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman kan skicka detta via e-post till info@note.eu eller till Styrelsen i NOTE AB, c/o Henrik Nygren, Box 711, 182 17 Danderyd.
Ärendet måste vara bolaget tillhanda senast den 2 mars 2009.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Nygren, CFO, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86
Ulf Strömsten, ägaransvarig Catella Fondförvaltning, 08-614 25 77

Se fler nyheter