2012-10-18

NOTE – valberedning inför årsstämman 2013

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2012 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra största aktieägarna som önskar delta.


Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen. Valberedningen ska dessutom utarbeta en process för utnämningen av valberedningen nästkommande år.
Valberedningen inför årsstämman 2013 består av:
– Kjell-Åke Andersson, representerande eget innehav
– Bruce Grant, representerande Garden Growth Capital LLC
– Daniel Nyhrén, representerande Creades AB
– Peter Zonabend, representerande Museion Förvaltning AB, utsedd av Banque Carnegie Luxembourg S.A.
NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm måndagen den 22 april 2013. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman kan skicka detta via e-post till info@note.eu eller till Styrelsen i NOTE AB, c/o Åsa Lundberg, Box 711, 182 17 Danderyd. Ärendet måste vara bolaget tillhanda senast den 20 februari 2013.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86
Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2011 uppgick till 1 209 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2012 klockan 08.30.

Se fler pressmeddelanden