2008-12-29

NOTE vidtar ytterligare kraftfulla strukturåtgärder

Mot bakgrund av en vikande efterfrågan vidtar NOTE ytterligare effektiviserings- och besparingsåtgärder. Kostnaderna för åtgärderna uppgår till cirka 50 MSEK och belastar resultatet under årets fjärde kvartal. För hela 2008 bedöms därför rörelseresultatet hamna något under noll. Tillsammans med tidigare under året genomförda strukturåtgärder bedöms kostnaderna successivt under 2009 anpassas nedåt för att under lönsamhet hantera en eventuell volymnedgång i storleksordningen 30%.

”Under årets första tre kvartal var vår försäljning något över föregående års. Även under inledningen av det fjärde kvartalet utvecklades försäljningen positivt. Marknadsläget för industrin har emellertid försämrats påtagligt, vilket medför att vi för det fjärde kvartalet räknar med cirka 10% lägre försäljning än i fjol. Volymnedgången är hänförlig till den snabba försvagningen av industrikonjunkturen samt i flera fall till en anpassning av lagren nedåt hos våra kunder.

Nu vidtar vi ytterligare kraftfulla åtgärder för att anpassa vår kostnadsstruktur till en förväntad lägre volymutveckling under 2009. Våra åtgärder sker fortsatt i linje med vår affärsmodell Nearsourcing, vilket bland annat innebär att arbetsintensiva produktions- och inköpstjänster flyttas till våra utländska enheter där kostnadsbilden är till våra kunders och vår fördel. Genom de åtgärder vi nu vidtar kommer vi att reducera antalet anställda, främst i vår svenska verksamhet, med ytterligare drygt 100 personer. Tidigare under året har vi vidtagit åtgärder för att reducera bemanningen med cirka 300 personer. Sammantaget räknar vi med att vi nu anpassat vår kostnadsmassa till en förväntat lägre efterfrågan från industrin” säger Arne Forslund, VD och koncernchef för NOTE.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 0705-477 477

Se fler nyheter