2010-02-10

NOTEs bokslutskommuniké 2009

Finansiell utveckling januari-december


• Försäljningen minskade med 30% till 1 200,1 (1 709,5) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -90,8 (-3,8) MSEK, i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 63,7 (48,7) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till -7,6% (-0,2%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till -97,9 (-14,4) MSEK, i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 63,7 (48,7) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -81,0 (-13,1) MSEK, vilket motsvarar -8,42 (-1,36) SEK/aktie
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 23,9 (25,1) MSEK, vilket motsvarar 2,48 (2,61) SEK/aktie
• Utdelning – styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2009

Finansiell utveckling oktober-december
• Försäljningen minskade med 30% till 291,5 (414,5) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -2,7 (-47,9) MSEK, i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 0,0 (48,7) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till -0,9% (-11,6%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till -4,2 (-50,4) MSEK i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 0,0 (48,7) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -9,9 (-36,6) MSEK
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 14,2 (-6,2) MSEK

Väsentliga händelser januari-december
• Avyttring av verksamhet i Skellefteå – beslut att upphöra med tillverkningen av en betydande produkt hos NOTEs största kund inom Telecom ledde vid årsskiftet 2009/2010 till en avyttring av verksamheten i Skellefteå.
• Förvärv i Kina planenligt fullföljt – vid årsskiftet 2009/2010 fullföljdes förvärvet av elektronikfabriken IONOTE, som tidigare drivits som ett joint venture med en asiatisk partner. Verksamheten i IONOTE har under året utvecklats för att tillgodose kundernas ökande behov av direktförsäljning till marknaden i Kina.

Väsentliga händelser efter årets utgång
• Ny VD och koncernchef – den 24 januari utsågs Göran Jansson, vice ordförande i styrelsen, till tillförordnad VD och koncernchef för NOTE.
• Ytterligare strukturanpassningar – som ett led i den fortsatta strukturomvandlingen har en översyn av koncernens enheter inletts. NOTEs unika styrkor och kompetens inom marknadssegmentet ”high mix/low volume” ska utnyttjas bättre. Målsättningen är att under 2010 vidta besparings- och effektiviserings- åtgärder som ger en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mätt som årstakt. Som en del i programmet kommer en ytterligare koncentration ske av NOTEs tillverkande enheter, såväl i Sverige som internationellt. Kostnaden för åtgärdsprogrammet beräknas till cirka 45 MSEK och kommer att belasta resultatet under första kvartalet 2010
• Nyemission 2010 – styrelsen avser att föreslå årsstämman att fatta beslut om nyemission om drygt 70 MSEK riktad till nuvarande aktieägare. Detaljerade villkor för emissionen kommer att offentliggöras senare under februari månad.

NOTEs bokslutskommuniké för januari-december 2009 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.
Årsredovisningen för 2009 presenteras den 12 april. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den
27 april.

Se fler pressmeddelanden