2011-02-10

NOTEs bokslutskommuniké 2010

Fortsatt försäljningstillväxt, rörelsemarginal 3,3% och starkt kassaflöde

Finansiell utveckling oktober-december
• Försäljningen ökade med 26% till 366,8 (291,5) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 37%.
• Rörelseresultatet uppgick till 12,2 (-2,7) MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,3% (-0,9%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 8,1 (-4,2) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (-9,9) MSEK, vilket motsvarar 0,07 (-0,63) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 40,2 (14,2) MSEK, vilket motsvarar 1,39 (0,90) SEK/aktie.
Utdelning – styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2010.

Finansiell utveckling januari-december  
• Kundaktiviteten har successivt ökat sedan andra kvartalet.
• Försäljningen uppgick till 1 210,7 (1 200,1) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 16%.
• Det underliggande rörelseresultatet, exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär, uppgick till -1,4 (-27,1).
• Rörelseresultatet uppgick till -48,2 (-90,8) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till -4,0% (-7,6%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -59,4 (-97,9) MSEK. Exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär uppgick resultatet efter finansnetto till -12,6 (-34,2) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -62,0 (-81,0) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -2,55 (-5,14) SEK/aktie. Exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär uppgick resultatet per aktie till -1,13 (-2,16) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -13,6 (23,9) MSEK, vilket motsvarar -0,56 (1,52) SEK/aktie.

Väsentliga händelser under året
Omfattande strukturåtgärder genomförda under första kvartalet beslutade strukturåtgärder innefattande flytt och avveckling av tillverkningen i Skänninge, Sverige och Tauragé, Litauen har slutförts. Därtill avvecklades den operativa verksamheten i Gdansk, Polen planenligt vid årsskiftet. Kostnaden för dessa åtgärder och andra kostnader av engångskaraktär har belastat årets rörelseresultat med cirka -47 MSEK. Åtgärderna bedöms även fortsatt leda till en positiv resultateffekt om drygt 50 MSEK mätt som årstakt.
Företrädesemission 2010 under det andra kvartalet genomfördes en garanterad nyemission om brutto cirka 87 MSEK med företrädesrätt för NOTEs aktieägare.
Ny VD och koncernchef för NOTE Peter Laveson utsågs i juli till ny VD och koncernchef i NOTE. Peter ersatte Göran Jansson som var tillförordnad VD och koncernchef sedan i januari. 
Fokuserad satsning på NOTEfied under senare år har NOTE byggt upp en egen branschunik komponentdatabas – NOTEfied. För att öka effektiviteten och antalet kunder till NOTEfied beslutades under sommaren att organisera verksamheterna inom CAD (kretskortsdesign) och NOTEfied i ett separat bolag. Totalt berörde åtgärden cirka 20 medarbetare i Sverige, Norge och Polen. NOTE är delägare i det nya bolaget. Huvudägare är norrmannen Anders G Johansen, som varit en nyckelperson i uppbyggnaden av NOTEfied. Överlåtelsen slutfördes under årets fjärde kvartal och medförde en mindre realisationsvinst.
Försäljning av samägd fabrik i Polen vid årsskiftet tecknades avtal om en försäljning av NOTEs 50%-innehav i elektronikfabriken NOTEFideltronik i Krakow, Polen. Köpare är den tidigare partnern och hälftenägaren Zbigniew Fidelus, tillika huvudägare i den polska elektroniktillverkaren Fideltronik. Försäljningen medförde en mindre realisationsvinst under årets fjärde kvartal och vid årets utgång uppgick räntebärande fordringar på NOTEFideltronik till cirka 28 MSEK.

NOTEs bokslutskommuniké för 2010 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.
Delårsrapporten för januari-mars 2011 presenteras den 28 april.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86 

Om NOTE
NOTE är en lokal affärspartner med innovativa lösningar för global tillverkning av elektronikbaserade produkter inom segmentet high mix/low volume. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2010 uppgick till 1 211 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Se fler nyheter