2012-02-10

NOTEs bokslutskommuniké: ”2011 – Ett framgångsrikt år för NOTE”

Finansiell utveckling oktober-december

· Försäljningen uppgick till 297,7 (366,8) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 15,1 (12,2) MSEK.
· Rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (3,3%).
· Resultat efter finansnetto uppgick till 13,2 (8,1) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 8,6 (2,0) MSEK, vilket motsvarar 0,30 (0,07) SEK/aktie.
· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,9 (40,2) MSEK, vilket motsvarar 0,38 (1,39) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-december  

· Försäljningen uppgick till 1 208,8 (1 210,7) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 64,4 (-48,2) MSEK. I resultatet för de första tre kvartalen i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -47 MSEK.
· Rörelsemarginalen uppgick till 5,3% (-4,0%). Rensat från föregående års engångskostnader om cirka -47 MSEK ökade rörelsemarginalen med 5,4 procentenheter.
· Resultat efter finansnetto uppgick till 56,3 (-59,4) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 39,4 (-62,0) MSEK, vilket motsvarar 1,36 (-2,55) SEK/aktie.
· Kassaflödet efter investeringar förbättrades med 70,1 MSEK till 56,5 (-13,6) MSEK, vilket motsvarar 1,96 (-0,56) SEK/aktie.
· Utdelning – styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,30 (0,00) SEK/aktie. Årsstämman hålls den 25 april 2012.

Väsentliga händelser under året

Försäljning av NOTE Tauragé UAB
Vid extra bolagsstämma den 21 juni 2011 godkändes styrelsens förslag att sälja samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB, Litauen. Som ett led i omstruktureringsåtgärderna 2010 upphörde elektroniktillverkningen i NOTE Tauragé vid årsskiftet 2010/2011.

Förstärkning av Industrial Plants
Under hösten har den kommersiella kapaciteten i Industrial Plants stärkts. Ambitionen är att skapa förutsättningar för försäljningstillväxt genom att möjliggöra affärer direkt från Industrial Plants i Estland och Kina.

NOTEs bokslutskommuniké för 2011 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den 25 april.

 
För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86
Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2011 uppgick till 1 209 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2012 klockan 08.30.

Se fler pressmeddelanden