2013-02-12

NOTEs bokslutskommuniké 2012

Finansiell utveckling oktober-december

 • Under det fjärde kvartalet har avsättning för en eventuell kundförlust gjorts med 12,6 MSEK. Periodens underliggande rörelseresultat uppgick till 7,2 (15,1) MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,0% (5,1%).
 • Försäljningen uppgick till 240,4 (297,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,4 (15,1) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -2,3% (5,1%).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,8 (13,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,8 (8,6) MSEK, vilket motsvarar -0,27 (0,30) SEK/aktie.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 26,1 (10,9) MSEK, vilket motsvarar 0,90 (0,38) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-december

 • Försäljningen uppgick till 1 029,2 (1 208,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,0 (64,4) MSEK. Det underliggande rörelseresultatet, exklusive avsättning för eventuell kundförlust, uppgick till 38,6 (64,4) MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,7% (5,3%).    
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,5% (5,3%).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 19,1 (56,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,6 (39,4) MSEK, vilket motsvarar 0,44 (1,36) SEK/aktie. Exklusive avsättning för kundförlust uppgick resultat per aktie till 0,86 (1,36) SEK/aktie.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 97,0 (56,5) MSEK, vilket motsvarar 3,36 (1,96) SEK/aktie.

Utdelning
Baserat på det starka kassaflödet under året föreslår styrelsen en utdelning till aktieägarna om 0,75 (0,30) SEK/aktie.

Väsentliga händelser efter årets utgång

Avsättning för kundförlust
Sedan första kvartalet 2012 har NOTE informerat om finansiella problem för en av NOTEs kunder. Kundens finansiella situation har försämrats varför en avsättning för kundförlust gjorts med 12,6 MSEK.  

NOTEs bokslutskommuniké för 2012 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den 22 april.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2012 uppgick till 1 029 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2013 klockan 08.30.

Se fler nyheter