2016-02-04

NOTEs bokslutskommuniké 2015

Finansiell utveckling oktober-december
• Försäljningen uppgick till 305,2 (248,1) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (8,1) MSEK. I rörelseresultatet ingår kostnader i samband med VD-skiftet om 3,8 MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,4% (3,3%). Den underliggande rörelsemarginalen, exklusive kostnader för VD-skiftet, uppgick till 4,7% (3,3%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 9,2 (8,1) MSEK.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 25,4 (10,9) MSEK, vilket motsvarar 0,88 (0,38) SEK/aktie.


Finansiell utveckling januari-december
• Försäljningen uppgick till 1 121,5 (964,0) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 45,2 (31,8) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,0% (3,3%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 39,8 (28,8) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 34,6 (24,6) MSEK, vilket motsvarar 1,20 (0,85) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 5,2 (2,5) MSEK, vilket motsvarar 0,18 (0,09) SEK/aktie.


Utdelning
Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,70 (0,50) SEK per aktie, motsvarande 20,2 (14,4) MSEK, lämnas till aktieägarna.


VD-kommentar
"Vi har ett starkt år bakom oss med ökad försäljning, stärkt lönsamhet och fortsatta effektiviseringar av vårt rörelsekapital.

Under 2015 såg vi en fortsatt positiv utveckling för flera av våra kunder. Vi har fördjupat vårt samarbete, och vunnit nya produktgenerationer på vår redan tidigare starka kundbas, såväl i Sverige som internationellt. Därtill har vi sedan en tid vunnit flera nya kunders förtroende och etablerat nya samarbeten som successivt lett till serietillverkning och ökade volymer. Försäljningen under året ökade med 16% – under Q4 var tillväxten 23%.

Orderstocken ger fortsatt stöd åt en positiv försäljningsutveckling – ambitionen är att fortsätta öka marknadsandelarna och förstärka vår lönsamma tillväxt", säger Henrik Nygren, finansdirektör samt tf VD och koncernchef.

NOTEs bokslutskommuniké finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Årsredovisningen för 2015 presenteras vecka 7. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den 19 april.

Se fler nyheter