2017-02-07

NOTEs bokslutskommuniké 2016

Finansiell utveckling oktober-december
• Försäljningen uppgick till 288,2 (305,2) MSEK, exklusive avyttringar minskade försäljningen med 1%.
• Rörelseresultatet ökade till 16,5 (10,5) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 2,3 procentenheter till 5,7% (3,4%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 15,1 (9,2) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 12,9 (7,0) MSEK, vilket motsvarar 0,45 (0,24) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 3,2 (25,4) MSEK, vilket motsvarar 0,11 (0,88) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-december  
• Försäljningen uppgick till 1 098,1 (1 121,5) MSEK, exklusive avyttringar ökade försäljningen med 1%.
• Rörelseresultatet ökade till 60,2 (45,2) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,5 procentenheter till 5,5% (4,0%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 54,5 (39,8) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 45,2 (34,6) MSEK, vilket motsvarar 1,57 (1,20) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar ökade till 40,9 (5,2) MSEK, vilket motsvarar 1,42 (0,18) SEK/aktie.

Utdelning
Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,70 (0,70) SEK/aktie, motsvarande 20,2 (20,2) MSEK, lämnas till aktieägarna. Årsstämman hålls den 20 april.

VD-kommentar
"2016 var ytterligare ett starkt år för NOTE med ökad lönsamhet och stärkt kassaflöde. Ökat tjänsteinnehåll i försäljningen i kombination med flera framgångsrika initiativ på kostnadssidan bidrog till att rörelseresultatet förbättrades med 15,0 MSEK till 60,2 MSEK. Vi stärkte vår rörelsemarginal med 1,5 procentenheter till 5,5%. Kassaflödet förbättrades med 35,7 MSEK till 40,9 MSEK.

Under året har vi etablerat drygt 40 nya kundrelationer. Över tid ser vi goda möjligheter att öka våra marknadsandelar, på såväl befintliga som nya kunder, då våra tjänster håller kvalitet och leveransprecision i toppklass", säger Stefan Hedelius, VD och koncernchef.

NOTEs bokslutskommuniké för 2016 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för Q1 presenteras den 20 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 098 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 000. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med marknadsmissbruksförordningen och regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2017 klockan 08.30.

  

Se fler nyheter