2018-02-06

NOTEs bokslutskommuniké 2017

Finansiell utveckling oktober-december
• Försäljningen ökade med 13% till 325,0 (288,2) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade till 22,6 (16,5) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,3 procentenheter till 7,0% (5,7%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 21,6 (15,1) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 17,8 (12,9) MSEK, vilket motsvarar 0,62 (0,45) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1,8 (3,2) MSEK, vilket motsvarar 0,06 (0,11) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-december
• Försäljningen uppgick till 1 175,7 (1 098,1) MSEK, exklusive avyttringar ökade försäljningen med 9%.
• Rörelseresultatet ökade till 93,4 (60,2) MSEK, justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet förbättrades rörelseresultatet till 77,7 (60,2).
• Rörelsemarginalen uppgick till 7,9% (5,5%), justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet stärktes rörelsemarginalen med 1,1 procentenheter till 6,6% (5,5%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 88,8 (54,5) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 72,1 (45,2) MSEK, vilket motsvarar 2,50 (1,57) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar ökade till 69,7 (40,9) MSEK, vilket motsvarar 2,41 (1,42) SEK/aktie.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelningen till aktieägarna ökar till 1,00 (0,70) SEK/aktie, motsvarande 28,9 (20,2) MSEK. Årsstämman kommer att hållas den 26 april.

VD-kommentar
”2017 var ett starkt år för NOTE. Vi vann nya kunders förtroende samtidigt som vi fördjupade samarbeten inom vår befintliga kundbas. Under året ökade försäljningen i våra enheter med 9% och under fjärde kvartalet nådde vi en tillväxt på 13%. Våra orderböcker var vid årsskiftet drygt 20% över föregående års nivå.

Ökad försäljning, genomförda kostnadseffektiviseringar och en stark utveckling i våra västeuropeiska enheter bidrog till en förstärkning av vår lönsamhet. Under fjärde kvartalet förbättrades vår rörelsemarginal med 1,3 procentenheter till 7,0%.

Vi står finansiellt mycket väl rustade för framtiden – vår balansräkning är en av de starkaste i branschen. Vid årets utgång hade vi en soliditet om 49%, långt över målet på 30%”, säger Per Ovrén, vd och koncernchef.

NOTEs bokslutskommuniké för 2017 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note.eu, och bifogas detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den 26 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ovrén, vd och koncernchef, tel. 073-440 77 27
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 176 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 950. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Ovréns försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter