2020-02-05

NOTEs bokslutskommuniké 2019

Finansiell utveckling oktober-december
• Försäljningen ökade med 22% till 483 (397) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 20%.
• Rörelseresultatet ökade med 27% till 35 (28) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 0,3 procentenheter till 7,4% (7,1%).
• Resultat efter finansnetto ökade med 24% till 33 (27) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 26 (24) MSEK, vilket motsvarar 0,90 (0,83) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 96 (-81) MSEK, vilket motsvarar 3,32 (-2,80) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-december
• Försäljningen ökade med 28% till 1 760 (1 379) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 17%.
• Rörelseresultatet ökade med 48% till 124 (84) MSEK. Justerat för kostnader av engångskaraktär 2018 ökade rörelseresultatet med 37% till 124 (91) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,0 procentenheter till 7,1% (6,1%). Justerat för kostnader av engångskaraktär 2018 ökade rörelsemarginalen med 0,5 procentenheter till 7,1% (6,6%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 116 (79) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade med 44% till 92 (64) MSEK, vilket motsvarar 3,20 (2,22) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 75 (-76) MSEK, vilket motsvarar 2,60 (-2,63) SEK/aktie.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,20 (0,70) SEK/aktie, motsvarande 35 (20) MSEK.

Vd-kommentar – 2019 var ett rekordår för NOTE med stark tillväxt, ökad lönsamhet och ett urstarkt kassaflöde under Q4.

”Under 2019 ökade vi försäljningen med 28% till nya rekordnivån 1 760 MSEK, organiskt var tillväxten 17%. Under Q4 var försäljningstillväxten 22%, varav den organiska tillväxten var hela 20%. Vi ser fortsatt en hög efterfrågan på samtliga hemmamarknader och orderstocken var 25% högre än i fjol.

Även på resultatsidan nådde vi en ny rekordnivå med 124 MSEK i rörelseresultat, en ökning med 37% jämfört med föregående år (justerat för kostnader av engångskaraktär under 2018). Räknat på samma vis stärktes rörelsemarginalen med 0,5 procentenheter till 7,1%, vilket i bägge fallen är våra högsta nivåer någonsin.

Under det andra halvåret har vi återfått vårt lager i balans. Detta har resulterat i ett starkt kassaflöde för 2019, i synnerhet i fjärde kvartalet med 96 MSEK. Kassaflödet efter investeringar uppgick för helåret till 75 (-76) MSEK, vilket motsvarar 2,60 (-2,63) SEK/aktie.

Vår marknadssyn är nu betydligt mer positiv än efter Q3 och vår bild är att efterfrågan idag är starkare. Orderstocken fortsätter öka i den takt vi förväntat oss och vår samlade bild är att förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt är mycket goda”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs bokslutskommuniké för 2019 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note.eu, och bifogas detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den 23 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 760 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 092. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter