2022-01-28

NOTEs bokslutskommuniké 2021

Finansiell utveckling under Q4 (oktober-december)
• Försäljningen ökade med 75% till 814 (466) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 48%. 
• Rörelseresultatet ökade med 125% till 87 (38) MSEK. I rörelseresultatet ingår positiva engångsposter om 5 MSEK.

• Rörelsemarginalen stärktes 2,3 procentenheter till 10,6% (8,3%), justerat för engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 10,0%.
• Resultatet efter skatt ökade med 115% till 68 (32) MSEK, vilket motsvarar 2,39 (1,12) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar påverkades negativt av den starka organiska tillväxten och uppgick till -44 (44) MSEK, vilket motsvarar -1,54 (1,55) SEK/aktie. Utbetalningar för förvärvet av iPRO påverkade kassaflödet med -12 MSEK.

Finansiell utveckling under januari–december
• Försäljningen ökade med 41% till 2 643 (1 874) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 30%.

• Rörelseresultatet ökade med 68% till 251 (149) MSEK.
• Rörelsemarginalen ökade med 1,5 procentenheter till 9,5% (8,0%).
• Resultatet efter skatt ökade med 68% till 194 (116) MSEK, vilket motsvarar 6,82 (4,11) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar och förvärv uppgick till -142 (172) MSEK, vilket motsvarar -4,97 (6,06) SEK/aktie. Utbetalningar för förvärvet av iPRO påverkade kassaflödet med -80 MSEK.

Utdelning
För att säkerställa maximal finansiell handlingsfrihet under den pågående strukturomvandlingen av branschen föreslår styrelsen att ingen utdelning utgår för 2021.

Vd-kommentar – accelererad tillväxt och kraftigt ökad lönsamhet under Q4
”Under 2021 ökade NOTE försäljningen med 41% till den nya rekordnivån 2 643 MSEK. Den organiska tillväxten var 30%, vilket klart överstiger vårt långsiktiga tillväxtmål. Vi avslutade året mycket starkt och under Q4 ökade försäljningen med 75% till 814 MSEK, vilket är vår högsta försäljningsnivå någonsin för ett enskilt kvartal. NOTEs organiska tillväxt under Q4 var nära 50%.

Glädjande är också att vi trots pandemin och en mycket utmanande bristsituation på komponentmarknaden lyckades fortsätta vår positiva resultattrend. Rörelseresultatet under 2021 ökade med 68% till 251 MSEK och rörelsemarginalen stärktes med 1,5 procentenheter till 9,5%, vilket i bägge fallen är våra högsta nivåer någonsin. För Q4, som var vårt starkaste kvartal någonsin, ökade rörelseresultatet med 125% till 87 MSEK och rörelsemarginalen uppgick till drygt 10%. Sett över hela året stärktes räntabiliteten på operativt kapital (ROOC) till 28% och resultat per aktie ökade till 6,82 (4,11) SEK.

Utöver den starka elektrifieringstrenden i samhället finns mycket som talar för en fortsatt positiv utveckling av vår bransch. Ett tydligt ökat fokus på hållbarhetsfrågor, följdeffekter av pandemin och utvidgade handelshinder i världsekonomin är tre faktorer som påtagligt ökar intresset från europeiska kunder att söka tillverkningspartner närmare sin kärnverksamhet. Detta är en utveckling som starkt gynnar NOTE med merparten av fabrikerna och kunderna i Europa.

NOTE är fortsatt i en expansiv fas med många nya större kunder med hög tillväxttakt. Vi förväntar oss en mycket stark försäljningsutveckling även under 2022. Trots pågående pandemi och det utmanande läget på komponentmarknaden ser vi goda möjligheter att under Q1 nå en tillväxt om i storleksordning 50%. Förutsättningarna att fortsätta vår positiva resultattrend är mycket goda”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs bokslutskommuniké för 2021 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note-ems.com, och bifogas detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den 20 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 643 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter