2010-04-27

NOTEs delårsrapport januari-mars 2010

Nya besparingsåtgärder belastar resultatet för Q1

Finansiell utveckling januari-mars
• Försäljningen minskade med 17% till 273,5 (329,1) MSEK varav 14 procentenheter utgjordes av den avvecklade verksamheten inom Telecom. För jämförbara enheter minskade försäljningen med 3%.
• Rörelseresultatet uppgick till -52,5 (-8,6) MSEK, i resultatet ingår struktur- och andra kostnader av engångskaraktär om 44 MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till -19,2% (-2,6%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -55,1 (-11,1) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -43,7 (-8,4) MSEK, vilket motsvarar -4,54 (-0,88) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 14,3 (-15,3) MSEK, vilket motsvarar 1,49 (-1,59) SEK/aktie

Väsentliga händelser under året
• Ny VD och koncernchef för NOTE: Den 24 januari utsågs Göran Jansson, vice ordförande i styrelsen, till tillförordnad VD och koncernchef för NOTE.
• Tidigare beslutade strukturanpassningar inledda: Verksamheten i Skellefteå avyttrades planenligt vid årsskiftet 2009/2010. Avvecklingen av tillverkningen i Skänninge, Sverige och Tauragé, Litauen inleddes under perioden. Kostnaden för dessa och övriga under året beslutade åtgärder uppgår till cirka 40 MSEK, vilka samtliga belastat periodens resultat. Målsättningen är att besparings- och effektiviseringsåtgärderna ska ge en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mätt som årstakt.
• Företrädesemission 2010: Vid extra bolagsstämma den 7 april beslutades om en garanterad nyemission om brutto cirka 87 MSEK med företrädesrätt för NOTEs aktieägare. Emissionen genomförs för att NOTE ska stå finansiellt starkt inför den beslutade strukturomvandlingen och för att tillvarata tillväxtmöjligheter i marknaden.
• Nearsourcing ger nya kunder: Nya samarbetsavtal tecknade med bland annat engelska Axell Wireless och norska HERNIS.
• Förändringar i ägarkretsen: Betydande förändringar har under inledningen av året skett bland NOTEs större aktieägare. Största enskilda aktieägare är Investment AB Öresund med 10,6% av aktierna i NOTE.

NOTEs delårsrapport för januari-mars 2010 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.
Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 16 juli.
Delårsrapporten för januari-september presenteras den 21 oktober.

Se fler nyheter