2011-04-28

NOTEs delårsrapport januari-mars 2011

Fortsatt försäljningstillväxt, rörelsemarginal 3,9% och positivt kassaflöde

Finansiell utveckling januari-mars
• Kundaktiviteten var fortsatt på en hög nivå. Försäljningen ökade med 14% till 311,8 (273,5) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 12,3 (-52,5) MSEK. I periodens resultat i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -44 MSEK.   
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,9% (-19,2%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till 9,3 (-55,1) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 5,9 (-43,7) MSEK, vilket motsvarar 0,20 (-2,78) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 9,0 (14,3) MSEK, vilket motsvarar 0,31 (0,91) SEK/aktie.

Tillbakablick och väsentliga händelser

Omfattande strukturåtgärder
Under första kvartalet i fjol beslutade strukturåtgärder innefattande flytt och avveckling av tillverkningen i Skänninge, Sverige, och Tauragé, Litauen, har slutförts. Därtill avvecklades den operativa verksamheten i Gdansk, Polen, planenligt vid årsskiftet. Som ytterligare ett led i omstruktureringen såldes vid årsskiftet 2010/2011 50%-innehavet i elektronikfabriken NOTEFideltronik i Krakow, Polen. Kostnaden för strukturåtgärderna och andra kostnader av engångskaraktär belastade fjolårets rörelseresultat för helåret med cirka -47 MSEK. Åtgärderna bedöms fortsatt leda till en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mätt som årstakt.

Katastrofen i Japan
En betydande del av världens produktion av elektronikkomponenter görs av japanska tillverkare. Mot bakgrund av första kvartalets omfattande jordbävning och följdverkningar därav finns risk för ytterligare störningar på marknaden för elektronikkomponenter. Tillsammans med kunder och leverantörer ägnar NOTE stor uppmärksamhet åt att minimera framtida störningar i materialleveranserna.

NOTEs delårsrapport för januari-mars 2011 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 15 juli.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2010 uppgick till 1 211 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Se fler nyheter