2014-04-25

NOTEs delårsrapport januari-mars 2014

Finansiell utveckling januari-mars 

  • Försäljningen uppgick till 232,8 (214,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (0,3) MSEK.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 2,5% (0,1%).
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 3,8 (-1,3) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,1 (-1,1) MSEK, vilket motsvarar 0,11 (-0,04) SEK/aktie.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 23,1 (-8,0) MSEK, vilket motsvarar 0,80 (-0,28) SEK/aktie.

VD-kommentar till Q1-rapporten:
”Efter en längre period av vikande volymer kunde vi redan i höstas konstatera att våra marknadsansträngningar började slå väl ut. Under fjärde kvartalet i fjol noterades en försäljningstillväxt om drygt 6% och under första kvartalet i år ökade försäljningen drygt 8% till 232,8 MSEK. Tillväxten under första kvartalet utgjordes av en kombination av utökade uppdrag till redan tidigare etablerade kunder och successiva genomslag av ökade volymer i de kundsamarbeten som inletts under senare tid.

Främst som en följd av ökad försäljning förbättrades NOTEs rörelseresultat med 5,5 MSEK till 5,8 (0,3) MSEK. Även kassaflödet, efter investeringar, utvecklades positivt och uppgick till 23,1 (-8,0) MSEK.

Vår orderstock ger för närvarande stöd åt en positiv volymutveckling jämfört med i fjol”, säger Peter Laveson, VD och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 14 juli.


  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2013 uppgick till 907 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 850. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.


NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 klockan 08.30.

Se fler nyheter