2015-04-22

NOTEs delårsrapport januari-mars 2015

Finansiell utveckling januari-mars
• Försäljningen uppgick till 275,3 (232,8) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 11,9 (5,8) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,3% (2,5%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 11,0 (3,8) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 9,3 (3,1) MSEK, vilket motsvarar 0,32 (0,11) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 21,8 (23,1) MSEK, vilket motsvarar 0,76 (0,80) SEK/aktie.

VD-kommentar
”NOTE fortsätter att ta för sig på en relativt stabil Europamarknad. Under första kvartalet ökade försäljningen med drygt 18%, varav ungefär hälften utgjordes av valutaeffekter. Försäljningsökningar noterades på samtliga hemmamarknader. Det ser fortsatt lovande ut, orderstocken vid utgången av kvartalet ger stöd åt en positiv försäljningsutveckling.

Ökad försäljning i kombination med fortsatt god kostnadseffektivitet bidrog till en förstärkning av lönsamheten. Rörelseresultatet förbättrades med 6,1 MSEK till 11,9 MSEK. Rörelsemarginalen stärktes med 1,8 procentenheter till 4,3%.

Förbättrat resultat, i kombination med en stabil rörelsekapitalutveckling, bidrog till att kassaflödet efter investeringar, trots försäljningstillväxten, uppgick till 21,8 MSEK. Detta var i stort sett i linje med första kvartalet i fjol. NOTEs balansräkning är fortsatt stark med en soliditet om 42,6%”, säger Peter Laveson, VD och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 13 juli.

Se fler nyheter