2017-04-20

NOTEs delårsrapport januari-mars 2017

Finansiell utveckling januari-mars

  • Försäljningen uppgick till 277,1 (279,1) MSEK, exklusive avyttringar ökade försäljningen med 4%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 30,4 (14,2) MSEK, justerat för poster av engångskaraktär förbättrades rörelseresultatet till 14,7 (14,2) MSEK.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 11,0% (5,1%), justerat för poster av engångskaraktär stärktes rörelsemarginalen med 0,2 procentenheter till 5,3% (5,1%).
  • Resultat efter finansnetto ökade till 29,1 (12,9) MSEK.
  • Resultat efter skatt ökade till 26,9 (10,2) MSEK, vilket motsvarar 0,93 (0,35) SEK/aktie.
  • Kassaflödet efter investeringar ökade till 77,8 (27,1) MSEK, vilket motsvarar 2,70 (0,94) SEK/aktie.

VD-kommentar
”Vår utveckling under första kvartalet var mycket positiv. Vi har fortsatt att vinna många nya kunders förtroende och nya spännande projekt i vår redan starka kundbas.

Vi ökade försäljningen i Sverige och Finland. I Kina var efterfrågan svalare för några större internationella kunder men vi räknar med att vår tillväxt där åter ska ta fart under året. Försäljningen från vår enhet i Estland, som är en av våra större, var glädjande på en rekordartad nivå.

Första kvartalets försäljning uppgick till 277 MSEK, vilket för jämförbara enheter innebär en tillväxt om drygt 4%. Rörelseresultatet, som förbättrades med 16,2 MSEK till 30,4 MSEK, påverkades positivt av en genomförd fastighetsförsäljning, och negativt av omstruktureringskostnader, främst i en av våra svenska enheter. Vårt underliggande rörelseresultat förbättrade med 0,5 MSEK till 14,7 MSEK, och vår rörelsemarginal stärktes med 0,2 procentenheter till 5,3%, vilket var positivt.

Inkluderande fastighetsförsäljningen ökade vårt kassaflöde med drygt 50 MSEK till 77,8 MSEK, motsvarande 2,70 SEK/aktie. Vi står finansiellt mycket väl rustade för framtiden – vår balansräkning är en av de starkaste i branschen med en soliditet om 45,2%”, säger Stefan Hedelius, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 17 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, vd och koncernchef, tel. 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronik-baserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 096 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.


Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Stefan Hedelius försorg, för offentliggörande den
20 april 2017 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter