2018-04-26

NOTEs delårsrapport januari-mars 2018

Finansiell utveckling januari-mars
• Försäljningen ökade med 11% till 308,0 (277,1) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 16,8 (30,4) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet i fjol om netto +15,7 MSEK förbättrades rörelseresultatet till 16,8 (14,7) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 5,5% (11,0%). Justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet i fjol stärktes rörelsemarginalen med 0,2 procentenheter till 5,5% (5,3%).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 15,0 (29,1) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 12,3 (26,9) MSEK, vilket motsvarar 0,43 (0,93) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 13,3 (77,8) MSEK, vilket motsvarar 0,46 (2,70) SEK/aktie. Under första kvartalet i fjol påverkades kassaflödet efter investeringar positivt med cirka 40 MSEK av fastighetsförsäljningen i Lund.

Vd-kommentar
”NOTE noterade fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet under första kvartalet jämfört med förra året. Intresset för vårt kunderbjudande är stort och vi vinner ytterligare förtroenden, såväl genom utökade samarbeten i vår redan starka kundbas som från nya kunder. Under första kvartalet ökade försäljningen med 11% till 308 MSEK. Våra orderböcker fortsatte att växa, vilket ger stöd åt en positiv utveckling i närtid.

Ökad försäljning, särskilt i Västeuropa, bidrog till en stark utveckling av första kvartalets rörelseresultat till 16,8 MSEK. Rensat från fjolårets positiva engångsposter, innebar det en resultatförbättring med 15% och en förstärkning av rörelsemarginalen med 0,2 procentenheter till 5,5%.

Vi står finansiellt mycket väl rustade för framtiden – vår balansräkning är en av de starkaste i branschen med en soliditet om 47%, långt över målet på 30%”, säger Per Ovrén, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note.eu, och bifogas detta pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 16 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ovrén, vd och koncernchef, tel. 073-440 77 27
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. 
Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 208 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 950. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Ovréns försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter