2019-04-25

NOTEs delårsrapport januari-mars 2019

Finansiell utveckling januari-mars
• Försäljningen ökade med 32% till 405 (308) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 58% till 27 (17) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,1 procentenheter till 6,6% (5,5%).
• Resultat efter finansiella poster ökade med 64% till 25 (15) MSEK.
• Resultat efter skatt förbättrades med 64% till 20 (12) MSEK, vilket motsvarar 0,70 (0,43) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2 (13) MSEK, vilket motsvarar 0,06 (0,46) SEK/aktie.

Vd-kommentar
”Efter ett framgångsrikt 2018 för NOTE kan utvecklingen under Q1 anses vara av rekordartad karaktär. Försäljningen ökade med 32% till 405 MSEK, varav vårt nyligen förvärvade bolag Speedboard Assembly Services bidrog med ungefär hälften av tillväxten. Vi vinner fortsatt nya kunders förtroenden, såväl inom traditionell industri som inom nya snabbväxande applikationsområden. Mycket glädjande var också att vi under april kunde annonsera det omfattande samarbete inom elektronikproduktion som vi inlett med DeLaval.

Vårt rörelseresultat för Q1 ökade med 58% till 27 MSEK, vilket är ett resultat av tillväxt, en fortsatt stabil kostnadsutveckling och en stark utveckling inte minst i våra Västeuropeiska fabriker.

Vi står finansiellt mycket väl rustat för framtiden. Vi har flera större, spännande kundprojekt under upprampning och vår orderstock växte under perioden till en rekordhög nivå. Jag ser därför goda möjligheter att fortsätta vår positiva utveckling”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note.eu, och bifogas detta pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 15 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 476 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1050. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter