2020-04-23

NOTEs delårsrapport januari-mars 2020

Finansiell utveckling januari-mars
• Försäljningen ökade med 17% till 475 (405) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 24% till 33 (27) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 0,4 procentenheter till 7,0% (6,6%).
• Resultat efter finansiella poster ökade med 13% till 28 (25) MSEK.

• Resultat efter skatt förbättrades med 11% till 22 (20) MSEK, vilket motsvarar 0,80 (0,73) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 63 (2) MSEK, vilket motsvarar 2,26 (0,07) SEK/aktie.

Vd-kommentar – Året har inletts starkare än förväntat.
”Under Q1 ökade vi försäljningen med 17% till nya rekordnivån 475 MSEK. Tillväxten var till fullo organisk. Försäljningen påverkades negativt cirka 20 MSEK (5%) av vårt förlängda produktionsstopp i Kina och störningar i inleveranserna av elektronikkomponenter, bägge direkt hänförliga till utbredningen av coronaviruset. Vår underliggande tillväxt var således fortsatt drygt 20%.

Lönsamhetsmässigt fortsatte vår positiva trend. Rörelseresultatet ökade med 24% till 33 MSEK innebärande en stärkning av rörelsemarginalen med 0,4 procentenheter till 7.0%, vår högsta nivå någonsin för Q1. Utvecklingen var särskilt stark i Sverige, Finland och Estland.

En positiv resultatutveckling i kombination med effektiviseringar på rörelsekapitalområdet bidrog till ett starkt kassaflöde. NOTE står finansiellt väl rustat med en soliditet om 41% och med en mycket god likviditet.

Orderstocken fortsatte att öka i den takt vi förväntat oss och var 22% över fjolårets nivå. Med nuvarande relativt goda tillgång på elektronikkomponenter och med hänsyn till vårt starka orderläge med många nya projekt i uppgångsfas, finns goda förutsättningar att försäljningen under andra kvartalet kommer att uppgå till cirka 500 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt klart överstigande 10%. Vi följer dock den framtida utvecklingen av coronasituationen och dess påverkan på NOTE, våra kunder och leverantörer noga och med stor ödmjukhet”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för första kvartalet 2020 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note.eu, och bifogas detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 16 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 830 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter