2023-04-19

NOTEs delårsrapport januari-mars 2023

Finansiell utveckling januari-mars
• Försäljningen ökade med 28% till 1 051 (821) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 14%.
• Rörelseresultatet ökade med 48% till 112 (76) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,4 procentenheter till 10,7% (9,3%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 50% till 104 (69) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 51% till 85 (56) MSEK, vilket motsvarar 2,92 (1,95) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 49 (9) MSEK, vilket motsvarar 1,69 (0,31) SEK/aktie. Justerat för förvärvsrelaterade utbetalningar i perioden var det operativa
kassaflödet efter investeringar 72 (9) MSEK.

Vd-kommentar – För andra kvartalet i rad når NOTE en omsättning över 1 miljard SEK. Tillväxten driver lönsamhet och rörelsemarginalen är nu 10,7%
”NOTEs försäljning utvecklades starkt i perioden och för andra kvartalet i rad nådde NOTE en omsättning över 1 miljard. Första kvartalets omsättning om 1 051 MSEK innebar en tillväxt om 28%. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 14%. Vi växer på de flesta av våra hemmamarknader och framförallt utvecklas den svenska och estniska affären starkt.

Tillväxten driver lönsamhet och rörelsemarginalen uppgick till 10,7% för kvartalet. Fortsatta investeringar i våra moderna fabriker ökar vår tillväxt, automatiseringsgrad och effektivitet, något som gynnar både oss och våra kunder. Strax efter kvartalets utgång genomförde vi ett förvärv av det bulgariska EMS-bolaget ATM Electronics OOD. Genom förvärvet adderar vi ännu en lönsam fabrik till NOTE-koncernen och ytterligare ett alternativ för våra kunder som söker kostnadseffektiv tillverkning i Europa.

Första kvartalet levererade ett positivt kassaflöde (efter investeringar) om +49 MSEK och rensat för förvärvsrelaterade utbetalningar uppgick kassaflödet (efter investeringar) till +72 MSEK. NOTEs höga tillväxt de senaste åren tillsammans med den utmanande situationen på marknaden för elektronikkomponenter har satt press på NOTEs kassaflöde och det är därför glädjande att kassaflödet för Q1 kom in så starkt.

Vår orderstock var drygt 20% högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Givet det starka orderläget ser vi goda möjligheter att fortsätta vår positiva utveckling. För det andra kvartalet räknar vi med en tillväxt om 20% och att för helåret 2023 nå en omsättning om minst 4,2 miljarder SEK. Vi ser framför oss en fortsatt förstärkning av vår lönsamhet”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för första kvartalet 2023 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note-ems.com, och bifogas detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en presentation för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 13 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). NOTE är en konkurrenskraftig elektroniktillverkare och en stabil affärspartner till kunder med högt ställda krav. Produkterna finns till exempel i komplexa system för elektronisk styrning, övervakning och säkerhet.

Affärsmodellen bygger på att genom långsiktiga kundrelationer och partnerskap erbjuda avancerad tillverkning, kundanpassade logistiklösningar och rådgivning till bästa möjliga totalkostnad. Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. Framförallt utgörs kunderna av större företag som verkar på världsmarknaden, men också bolag som har sin primära försäljning i norra Europa.

NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland, Bulgarien och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 917 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 19 april 2023 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter