2009-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2009

Betydande anpassningskostnader tagna under tredje kvartalet

Finansiell utveckling januari-september
• Försäljningen minskade med 30% till 908,6 (1 295,0) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -88,1 (44,1) MSEK, i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 63,7 MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till -9,7% (3,4%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till -93,7 (36,0) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -71,1 (23,4) MSEK, vilket motsvarar -7,39 (2,43) SEK/aktie
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 9,7 (31,3) MSEK, vilket motsvarar 1,01 (3,25) SEK/aktie

Finansiell utveckling juli-september
• Försäljningen minskade med 33% till 267,4 (398,5) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -61,4 (14,2) MSEK, i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 55,7 MSEK hänförliga till beslut att tillverkningen av en betydande produkt inom Telecom upphör
• Rörelsemarginalen uppgick till -23,0% (3,6%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till -62,7 (12,0) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -46,6 (7,7) MSEK
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 14,2 (1,9) MSEK

Väsentliga händelser januari-september
• Knut Pogost utsedd till VD och koncernchef för NOTE
• Marknadsgenombrott för Nearsourcing – Kongsberg Defence & Aerospace har utifrån samarbetet med Nearsourcingcentret i Oslo beslutat att använda komponentdatabasen NOTEfied vid utveckling av nya produkter
• Nearsourcing ger nya kunder – nya samarbetsavtal tecknade med bland annat OTRUM, Telespor, Tour & Andersson, Radi Medical Systems och Radiocrafts
• Strukturförändring inom Telecom – beslut att upphöra med tillverkningen av en betydande produkt hos NOTEs största kund inom Telecom ställer krav på ytterligare neddragningar av verksamheten vid NOTEs enhet i Skellefteå

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Bokslutskommunikén för 2009 presenteras den 10 februari 2010.

Se fler nyheter