2010-10-21

NOTEs delårsrapport januari-september 2010

23% försäljningstillväxt under Q3 – pågående åtgärdsprogram för förbättrad lönsamhet

Finansiell utveckling juli-september  
• Försäljningen uppgick till 271,9 (267,4) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 23%.
• Det underliggande rörelseresultatet, exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär, uppgick till -1,3 (-5,7) MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -0,5% (-2,1%).
• Rörelseresultatet uppgick till -4,1 (-61,4) MSEK.    
• Resultat efter finansnetto uppgick till -6,6 (-62,7) MSEK. I resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 2,8 (55,7) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -8,9 (-46,6) MSEK, vilket motsvarar -0,31 (-2,96) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -13,2 (14,2) MSEK, vilket motsvarar -0,46 (0,90) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september
• Kundaktiviteten har ökat sedan andra kvartalet. Orderstocken vid periodens utgång var drygt 25% högre än i fjol.
• Försäljningen uppgick till 843,9 (908,6) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 9%.
• Det underliggande rörelseresultatet, exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär, uppgick till -13,6 (-24,4) MSEK, varav valutaeffekter utgjorde -6,4 (-6,3) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till -60,4 (-88,1) MSEK.   
• Rörelsemarginalen uppgick till -7,2% (-9,7%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -67,6 (-93,7) MSEK. Exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär uppgick resultatet efter finansnetto till -20,8 (-30,0) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -64,0 (-71,1) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -2,80 (-4,51) SEK/aktie. Exklusive struktur- och andra kostnader av engångkaraktär uppgick resultatet per aktie till -1,29 (-1,53) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -53,8 (9,7) MSEK, vilket motsvarar -2,36 (0,62) SEK/aktie.

Väsentliga händelser under året
Omfattande strukturåtgärder – under inledningen av året fattades beslut om omfattande strukturåtgärder för att öka lönsamheten och kapacitetsutnyttjandet. Målsättningen är att åtgärderna ska ge en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mätt som årstakt. Produktionsflytten från Skänninge, Sverige slutfördes som planerat under sommaren. Flytten av produktionen från Tauragé, Litauen och avvecklingen av verksamheten i Gdansk bedöms vara avslutade vid årsskiftet.
Företrädesemission 2010 – under det andra kvartalet genomfördes en garanterad nyemission om brutto cirka 87 MSEK med företrädesrätt för NOTEs aktieägare.
Ny VD och koncernchef för NOTE – Peter Laveson utsågs i juli till ny VD och koncernchef i NOTE. Peter ersatte Göran Jansson som varit tillförordnad VD och koncernchef sedan i januari.
Fokuserad satsning på NOTEfied – beslut har fattats att organisera verksamheterna inom CAD (kretskortsdesign) och komponentdatabasen NOTEfied i ett separat bolag. NOTE kommer att vara minoritetsägare i det nya bolaget. Syftet med åtgärden är att öka effektiviteten och antalet kunder till NOTEfied. Planen var att genomföra överlåtelsen redan under det tredje kvartalet. Transaktionen bedöms genomföras under fjärde kvartalet och medföra en mindre realisationsvinst. 

NOTEs delårsrapport för januari-september 2010 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.
Bokslutskommunikén för 2010 presenteras den 10 februari 2011.

Se fler nyheter