2016-10-25

NOTEs delårsrapport januari-september 2016

Finansiell utveckling juli-september
• Försäljningen uppgick till 248,4 (261,5) MSEK, exklusive avyttring av den norska verksamheten var försäljningen på motsvarande nivå som i fjol.
• Rörelseresultatet ökade till 14,1 (11,6) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,3 procentenheter till 5,7% (4,4%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 12,9 (10,4) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 11,1 (9,8) MSEK, vilket motsvarar 0,38 (0,34) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar ökade till 6,5 (-24,0) MSEK, vilket motsvarar 0,23 (-0,83) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september
• Försäljningen uppgick till 809,9 (816,3) MSEK, exklusive avyttring ökade försäljningen med drygt 2%.
• Rörelseresultatet ökade till 43,7 (34,7) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,1 procentenheter till 5,4% (4,3%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 39,4 (30,6) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 32,3 (27,6) MSEK, vilket motsvarar 1,12 (0,96) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar ökade till 37,7 (-20,3) MSEK, vilket motsvarar 1,31 (-0,70) SEK/aktie.

VD-kommentar
”NOTE är en av de starkaste elektroniktillverkarna i Norden med kvalitet och leveransprecision i toppklass. Under året har vi stärkt vår lönsamhet och förbättrat vårt kassaflöde. Ökat tjänsteinnehåll i försäljningen i kombination med framgångsrika initiativ på kostnadssidan bidrog till att rörelseresultatet för årets första tre kvartal ökade med 9,0 MSEK till 43,7 MSEK. Rörelsemarginalen stärktes med 1,1 procentenheter till 5,4%. Under tredje kvartalet nådde vi en rörelsemarginal om 5,7%.

Kassaflödet under januari-september ökade till 37,7 MSEK – under den senaste 12-månadersperioden uppgick kassaflödet till 63,2 MSEK, motsvarande 2,19 SEK/aktie. Vår balansräkning är fortsatt en av de starkaste i branschen med en låg nettoskuld och en soliditet om 44,7%.

Vi har tillväxt och lönsamhet i fokus och ser över tid fortsatt goda möjligheter att öka våra marknadsandelar, såväl på befintliga som på nya kunder”, säger Stefan Hedelius, VD och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén för 2016 presenteras den 7 februari 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 115 MSEK och antalet anställda i koncernen är drygt 1 000. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med marknadsmissbruksförordningen och regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2016 klockan 08.30.

Se fler nyheter