2017-10-17

NOTEs delårsrapport januari-september 2017

Finansiell utveckling juli-september 
Försäljningen ökade med 7% till 265,2 (248,4) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade till 20,1 (14,1) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,9 procentenheter till 7,6% (5,7%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 18,8 (12,9) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 15,8 (11,1) MSEK, vilket motsvarar 0,55 (0,38) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -11,2 (6,5) MSEK, vilket motsvarar -0,39 (0,23) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september
Försäljningen uppgick till 850,7 (809,9) MSEK, exklusive avyttringar ökade försäljningen med 8%.
• Rörelseresultatet ökade till 70,8 (43,7) MSEK, justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet förbättrades rörelseresultatet till 55,1 (43,7) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (5,4%), justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet stärktes rörelsemarginalen med 1,1 procentenheter till 6,5% (5,4%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 67,2 (39,4) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 54,3 (32,3) MSEK, vilket motsvarar 1,88 (1,12) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar ökade till 67,9 (37,7) MSEK, vilket motsvarar 2,35 (1,31) SEK/aktie.

VD-kommentar
"Vi vinner fortsatt nya kunders förtroende och under tredje kvartalet har vi stärkta samarbeten med några av Nordens största bolag. Hittills i år ökade försäljningen i våra enheter med 8% och våra orderböcker är i dagsläget 20% större än i fjol.

Tillväxten, inte minst i Västeuropa, gör att vi fortsätter att stärka vår lönsamhet. Under tredje kvartalet förbättrades vår rörelsemarginal med 1,9 procentenheter till 7,6%.

Vi står finansiellt mycket väl rustade för framtiden – vår balansräkning är en av de starkaste i branschen med en soliditet om 49%", säger Per Ovrén, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén för 2017 presenteras den 6 februari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ovrén, vd och koncernchef, tel. 073-440 77 27
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronik-baserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 139 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Ovréns försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 klockan 08.30 CET.

  

Se fler nyheter