2018-10-18

NOTEs delårsrapport januari-september 2018

Finansiell utveckling juli-september

·  Försäljningen ökade med 22% till 323,6 (265,2) MSEK.
·  Rörelseresultatet uppgick till 15,5 (20,1) MSEK, justerat för kostnader föranledda av vd-skiftet ökade rörelseresultatet till 22,5 (20,1) MSEK.
·  Rörelsemarginalen uppgick till 4,8% (7,6%), justerat för periodens poster av engångskaraktär uppgick rörelsemarginalen till 7,0% (7,6%).
·  Resultat efter finansnetto uppgick till 15,0 (18,8) MSEK. Justerat för periodens poster av engångskaraktär förbättrades resultat efter finansnetto till 22,0 (18,8) MSEK.
·  Resultat efter skatt uppgick till 10,9 (15,8) MSEK, vilket motsvarar 0,38 (0,55) SEK/aktie.
·  Kassaflödet efter investeringar uppgick till 9,4 (-11,2) MSEK, vilket motsvarar 0,33 (-0,39) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september 

·  Försäljningen ökade med 15% till 982,1 (850,7) MSEK.
·  Rörelseresultatet uppgick till 55,8 (70,8) MSEK, justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet i fjol och för kostnader föranledda av vd-skiftet förbättrades rörelseresultatet med 7,7 MSEK till 62,8 (55,1) MSEK.
·  Rörelsemarginalen uppgick till 5,7% (8,3%), justerat för årets samt föregående års poster av engångskaraktär uppgick rörelsemarginalen till 6,4% (6,5%).
·  Resultat efter finansnetto uppgick 51,7 (67,2) MSEK. Justerat för årets samt föregående års poster av engångskaraktär förbättrades resultat efter finansnetto till 58,7 (51,5) MSEK.
·  Resultat efter skatt uppgick till 40,2 (54,3) MSEK, vilket motsvarar 1,39 (1,88) SEK/aktie.
·  Kassaflödet efter investeringar uppgick till 4,8 (67,9) MSEK, vilket motsvarar 0,17 (2,35) SEK/aktie.

VD-kommentar
”Som nytillträdd VD är det glädjande att kunna presentera en stark rapport för Q3. Hittills i år ökade försäljningen med 15% till 982 MSEK, ökningen låg främst på våra större kunder inom verkstadsindustrin i Sverige och Finland. Under tredje kvartalet ökade försäljningen med 22%. Orderstocken vid periodens utgång var drygt 20% högre än ifjol, vilket ger stöd åt en fortsatt positiv utveckling.

Rensat från poster av engångskaraktär förbättrades rörelseresultatet hittills i år med 7,7 MSEK (14%) till 62,8 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,4%. För tredje kvartalet var den underliggande rörelsemarginalen 7,0%.

Den starka tillväxten binder naturligen mer rörelsekapital. Glädjande är därför att kassaflödet under tredje kvartalet förbättrades med cirka 20 MSEK till drygt 9 MSEK. Vi står finansiellt mycket väl rustade för framtiden. Vår balansräkning är en av de starkaste i branschen med en soliditet på drygt 46% och en låg nettoskuld på 51 MSEK, vilket möjliggör fortsatta satsningar tillsammans med våra kunder”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén för 2018 presenteras den 5 februari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 307 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 980. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 klockan 08.30 CET.

Se fler pressmeddelanden