2020-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2020

Finansiell utveckling juli-september
• Försäljningen uppgick till 433 (434) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 14% till 36 (32) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,0 procentenheter till 8,3% (7,3%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 15% till 33 (30) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 27% till 28 (22) MSEK, vilket motsvarar 0,98 (0,81) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1 (1) MSEK, vilket motsvarar 0,04 (0,04) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september
• Försäljningen ökade med 10% till 1 408 (1 277) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 25% till 111 (89) MSEK. 
• Rörelsemarginalen stärktes med 0,9 procentenheter till 7,9% (7,0%). 
• Resultatet efter finansnetto ökade med 25% till 103 (83) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 27% till 84 (66) MSEK, vilket motsvarar 2,99 (2,37) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar ökade till 128 (-21) MSEK, vilket motsvarar 4,51 (-0,75) SEK/aktie.

VD-kommentar – 10% organisk tillväxt och stärkta marginaler trots en svagare marknad.

”Vi ser fortsatt en mycket stark utveckling i Sverige, Finland och Estland, särskilt från kunder inom verkstad och medicinteknik. Den omfattande nedstängningen av den brittiska ekonomin bromsar dock vår fart genom vattnet, vilket under niomånadersperioden begränsade vår tillväxt i Västeuropa till 16% och 10% totalt. 

Resultatmässigt fortsatte vår positiva trend. Främst som en följd av tillväxten, god kostnadsutveckling efter genomförda effektiviseringar och en stark utveckling i Västeuropa, inte minst i Sverige och Finland, ökade rörelseresultatet med 25% till 111 MSEK. Rörelsemarginalen stärktes med nästan 1 procentenhet till 7,9%.

Det är även glädjande att vi med den goda tillväxten och den positiva resultatutvecklingen också levererar starka kassaflöden. Hittills i år uppgår kassaflödet, efter investeringar, till 128 (-21) MSEK motsvarande 4,51 SEK/aktie. För senaste 12-månadersperioden uppgår kassaflödet till 224 MSEK, eller 7,89 SEK/aktie.

Vi fortsätter att vinna nya kunder och projekt på ett övertygande vis. Orderläget är starkt och ungefär 10% över fjolåret. Under Q4 förväntar vi dock fortsatt svängningar av volymer i pågående kunduppdrag på grund av den rådande pandemin. Därefter ser vi fortsatt mycket goda möjligheter att nå vårt långsiktiga tillväxtmål om 10% per år”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Bokslutskommunikén för 2020 presenteras den 28 januari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 891 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter