2022-10-17

NOTEs delårsrapport januari-september 2022

Finansiell utveckling Q3 (juli-september)
• Försäljningen ökade med 36% till 930 (685) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 18%. Cirka 6% av försäljningen utgjordes av vidarefakturering av extraordinära kostnadsökningar av elektronikkomponenter.
• Rörelseresultatet uppgick till 57 (64) MSEK. Justerat för en befarad kundförlust om 30 MSEK, samt rensat för valutaomvärderingar av rörelsetillgångar och -skulder i utländska valutor ökade det underliggande rörelseresultatet med 37% till 92 (67) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,2% (9,4%). Justerat för den befarade kundförlusten samt rensat för valutaomvärderingar av rörelsetillgångar och -skulder i utländska valutor samt vidarefakturering av extraordinära kostnadsökningar av elektronikkomponenter väsentligen utan marginal, ökade den underliggande rörelsemarginalen med 0,4 procentenheter till 10,2% (9,8%).
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 47 (59) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 40 (48) MSEK, vilket motsvarar 1,37 (1,68) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -59 (-49) MSEK, vilket motsvarar -2,04 (-1,71) SEK/aktie. I kvartalets kassaflöde ingår utbetalningen för förvärvet av NOTE Herrljunga med -20 MSEK.

Finansiell utveckling januari-september
• Försäljningen ökade med 45% till 2 649 (1 829) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 25%. Cirka 5% av försäljningen utgjordes av vidarefakturering av extraordinära kostnadsökningar av elektronikkomponenter.
• Rörelseresultatet uppgick till 216 (164) MSEK. Justerat för den befarade kundförlusten om 30 MSEK, samt rensat för valutaomvärderingar av rörelsetillgångar och -skulder i utländska valutor ökade det underliggande rörelseresultatet med 53% till 261 (170) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 8,2% (9,0%). Justerat för den befarade kundförlusten samt rensat för valutaomvärderingar av rörelsetillgångar och -skulder i utländska valutor samt vidarefakturering av extraordinära kostnadsökningar av elektronikkomponenter väsentligen utan marginal, ökade rörelsemarginalen med 0,9 procentenheter till 10,2% (9,3%).
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 188 (155) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 155 (126) MSEK, vilket motsvarar 5,35 (4,42) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -54 (-98) MSEK, vilket motsvarar -1,86 (-3,43) SEK/aktie. I årets kassaflöde ingår utbetalningen för förvärvet av NOTE Herrljunga med -20 MSEK. Fjolårets kassaflöde påverkades av utbetalningen för förvärvet av engelska iPRO med -68 MSEK.

Vd-kommentar – Fortsatt stark utveckling trots utmanande marknad.

”Under perioden har NOTE tvingats till en avsättning för en befa­rad kundförlust, vilket påverkade NOTEs rörelseresultat i Q3 med 30 MSEK. Händelsen påverkar inte NOTEs underliggande verksamhet som utvecklats fortsatt starkt. Vårt underliggande rörelseresultat för årets tre första kvartal ökade med 53% till 261 MSEK samtidigt som den underliggande rörelsemarginalen stärktes med 0,9 procentenheter till 10,2%. Då har vi rensat för den befa­rade kundförlusten, valutaomräkningseffekter samt vidarefakturering av materialkostnader utan marginal. Den underliggande lönsamheten var i nivå med våra förväntningar och det långsiktiga lönsamhetsmål vi satt för verksamheten.

NOTEs försäljning under årets tre första kvartal utvecklades re­kordstarkt. Trots fortsatta och komplicerade utmaningar kopplade till bristsituationen på komponentmarknaden lyckades vi öka försäljningen med 45% till 2 649 MSEK. Organiskt var tillväxten 25%. I Q3 såg vi vår starkaste försäljningssiffra hittills om 930 MSEK, en tillväxt om 36%. Organiskt var tillväxten 18%.

NOTE är i en tydligt expansiv fas och orderläget är fortsatt starkt. Den totala orderstocken var vid utgången av tredje kvartalet drygt 50% högre, för jämförbara enheter, än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Utifrån nuvarande marknadssituation ser vi goda möjligheter att för Q4 för första gången någonsin nå en kvar­talsförsäljning om 1 miljard SEK, motsvarande en tillväxt om cirka 25%”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Bokslutskommunikén för 2022 presenteras den 27 januari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39           

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 463 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2022 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter