2023-10-17

NOTEs delårsrapport januari-september 2023

Finansiell utveckling under juli-september
• Försäljningen ökade med 11% till 1 034 (930) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 3%. Den underliggande organiska tillväxten uppgick till 8% (justerat för extraordinär försäljning tredje kvartalet 2022).
• Rörelseresultatet ökade med 63% till 94 (57) MSEK. Justerat för avsättning för en befarad kundförlust under föregående år om 30 MSEK så uppgick det justerade rörelseresultatet för jämförelseperioden till 87 MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 2,9 procentenheter till 9,1% (6,2%). Justerat för den befarade kundförlusten under föregående år så uppgick den justerade rörelsemarginalen till 9,1% (9,4%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 67% till 80 (47) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 63% till 65 (40) MSEK, vilket motsvarar 2,24 (1,37) SEK/aktie.
• Justerat för förvärvsrelaterade utbetalningar under perioden var det operativa kassaflödet efter investeringar 34 (-39) MSEK. Det totala kassaflödet efter investeringar, inkluderat förvärv, uppgick till -57 (-59) MSEK, vilket motsvarar -1,97 (-2,04) SEK/aktie.

Finansiell utveckling under januari-september
• Försäljningen ökade med 19% till 3 163 (2 649) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 8%. Den underliggande organiska tillväxten uppgick till 13% (justerat för extraordinär försäljning under årets tre första kvartal 2022).
• Rörelseresultatet ökade med 44% till 312 (216) MSEK. Justerat för avsättning för en befarad kundförlust under det tredje kvartalet föregående år om 30 MSEK så uppgick det justerade rörelseresultatet för jämförelseperioden till 246 MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,7 procentenheter till 9,9% (8,2%). Justerat för den befarade kundförlusten under föregående år så uppgick den justerade rörelsemarginalen till 9,9% (9,3%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 49% till 280 (188) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 48% till 229 (155) MSEK, vilket motsvarar 7,89 (5,35) SEK/aktie.
• Justerat för förvärvsrelaterade utbetalningar under perioden var det operativa kassaflödet efter investeringar 135 (-34) MSEK. Det totala kassaflödet efter investeringar, inkluderat förvärv, uppgick till -10 (-54) MSEK, vilket motsvarar -0,35 (-1,86) SEK/aktie.

Vd-kommentar – Vi ser en fortsatt hög aggregerad efterfrågan från våra kunder. Vi växer med lönsamhet och rörelsemarginalen hittills i år var 9,9% -väl i linje med vårt långsiktiga mål.

” NOTEs försäljning under årets tredje kvartal utvecklades enligt våra förväntningar och nådde 1 034 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11%. I början av året förutsåg vi att det tredje kvartalet skulle bli vårt svagaste sett till tillväxten. Kortsiktiga förskjutningar av projekt och lageranpassningar hos några av våra kunder har vår breda kundportfölj kompenserat för genom mycket stark tillväxt hos våra andra kunder och kundprojekt. Trots det mer utmanande konjunkturläget ser vi fortsatt en hög aggregerad efterfrågan från våra kunder. Försäljningstillväxten för årets tre första kvartal uppgick till 19%.

Lönsamheten i kvartalet uppgick till 9,1%. Rörelsemarginalen är något lägre än vår målbild och förklaras av de ovanligt stora fluktuationer i efterfrågan vi sett hos vissa av våra kunder vilket påverkat resursutnyttjandet i våra fabriker. För årets tre första kvartal uppnåddes en rörelsemarginal om 9,9%. NOTEs verksamhet utvecklas positivt och lönsamheten är i linje med den målbild vi satt för verksamheten att nå senast år 2025.

Vårt orderläge är fortsatt starkt och vi känner oss trygga i att upprepa vår guidning om minst 4,3 miljarder SEK för helåret 2023. Det motsvarar en tillväxt om åtminstone de 11% vi sett i Q3. För 2024 bedömer vi att tillväxttakten kommer öka. Vi ser framför oss ett fortsatt ökat rörelseresultat och en förstärkning av vår rörelsemarginal”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en presentation för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Bokslutskommunikén för 2023 presenteras den 29 januari 2024.

Se fler nyheter