2010-05-11

NOTEs företrädesrättsemission övertecknad

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER SYDAFRIKA

NOTEs nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har övertecknats. Totalt 19 059 178 aktier, motsvarande cirka 99,0 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har ansökningar om att få teckna 9 797 133 aktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, vilket sammantaget innebär att nyemissionen övertecknats med cirka 49,9 procent. Lämnade emissionsgarantier behöver därmed ej tas i anspråk.

De aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Avräkningsnotor skickas ut omkring den 11 maj 2010 för att bekräfta tilldelningen av sådana aktier. Endast de som erhåller tilldelning meddelas. Genom nyemissionen tillförs NOTE cirka 86,6 MSEK före emissionskostnader.

Betalda tecknade aktier (BTA) som erhållits vid teckning med stöd av teckningsrätter förväntas bli
omregistrerade som aktier hos Euroclear Sweden den 17 maj 2010.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i NOTE med 19 248 400 aktier och aktiekapitalet med 9 624 200 SEK. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 14 436 300 SEK och antalet aktier till 28 872 600 aktier. De med företrädesrätt tecknade aktierna beräknas bli föremål för handel vid NASDAQ OMX Stockholm från och med omkring den 17 maj 2010. Aktier som tecknats utan företrädesrätt beräknas bli föremål för handel under andra hälften av maj 2010.

Finansiella och legala rådgivare
HQ Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till NOTE i samband med emissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Jansson, tillförordnad VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-698 85 72
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Se fler nyheter