2009-07-17

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2009

Skifte för ökad marknadsoffensiv

Finansiell utveckling januari-juni
• Försäljningen minskade med 28% till 641,2 (896,5) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -26,7 (29,9) MSEK, i resultatet ingår engångskostnader om drygt 8
MSEK i samband med VD-skifte i juni
• Rörelsemarginalen uppgick till -4,2% (3,3%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till -31,0 (24,0) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -24,5 (15,7) MSEK, vilket motsvarar -2,54 (1,63) SEK/aktie
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -4,5 (29,4) MSEK, vilket motsvarar -0,47 (3,05) SEK/aktie

Finansiell utveckling april-juni
• Försäljningen minskade med 33% till 312,1 (469,2) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -18,1 (16,2) MSEK, i resultatet ingår engångskostnader om drygt 8
MSEK i samband med VD-skifte i juni
• Rörelsemarginalen uppgick till -5,8% (3,4%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till -19,8 (12,5) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -16,0 (8,2) MSEK
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,8 (5,4) MSEK

Väsentliga händelser januari-juni
• Knut Pogost utsedd till VD och koncernchef för NOTE
• Fortsatt strategisk omvandling – åtgärder vidtagna för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och
inköpstjänster till koncernens enheter i kostnadseffektiva länder. I linje med tidigare beslutad
omstrukturering minskade antalet anställda i Sverige med 135 personer motsvarande 24%
• Nytt finansieringsavtal tecknat med NOTEs bankförbindelse
• Marknadsgenombrott för Nearsourcing – Kongsberg Defence & Aerospace har utifrån samarbetet
med Nearsourcingcentret i Oslo beslutat att använda komponentdatabasen NOTEfied vid utveckling
av nya produkter
• Nearsourcing ger nya kunder – nya samarbetsavtal tecknade med bland annat OTRUM, Telespor,
Tour & Andersson och Radiocrafts

NOTEs halvårsrapport för januari-juni finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Delårsrapporten för januari-september presenteras den 20 oktober.

Se fler nyheter