2010-07-16

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2010

10% försäljningstillväxt och positivt rörelseresultat exklusive valutaeffekter under Q2

Finansiell utveckling april-juni  
• Försäljningen uppgick till 298,6 (312,1) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 10%.
• Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (-18,1) MSEK, varav valutaeffekter utgjorde -5,8 (-1,4) MSEK. I resultatet föregående år ingick kostnader av engångskaraktär om 8,0 MSEK.  
• Rörelsemarginalen uppgick till -1,3% (-5,8%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -5,9 (-19,8) MSEK.  
• Resultat efter skatt uppgick till -11,4 (-16,0) MSEK, vilket motsvarar -0,48 (-1,02) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -54,9 (10,8) MSEK, vilket motsvarar -2,32 (0,69) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni
• Kundaktiviteten har ökat och orderstocken vid halvårsskiftet var cirka 20% högre än i fjol.
• Försäljningen uppgick till 572,0 (641,2) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 4%.
• Det underliggande rörelseresultatet, exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär, uppgick till -12,3 (-18,7) MSEK, varav valutaeffekter -7,4 (-3,3) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till -56,3 (-26,7) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till -9,8% (-4,2%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -61,0 (-31,0) MSEK. Exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär uppgick resultatet efter finansnetto till -17,0 (-23,0) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -55,1 (-24,5) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -2,79 (-1,55) SEK/aktie. Exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär uppgick resultatet per aktie till -1,16 (-1,18) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -40,6 (-4,5) MSEK, vilket motsvarar -2,06 (-0,29) SEK/aktie.

Väsentliga händelser under året
• Omfattande strukturåtgärder – produktionsflytten från Skänninge, Sverige och Tauragé, Litauen löper enligt plan. Vidare har en avveckling av verksamheten i Gdansk inletts. Samtliga dessa strukturåtgärder bedöms vara avslutade före årsskiftet. Kostnaden för åtgärderna uppgår till cirka 40 MSEK, vilka samtliga belastat första kvartalets resultat.  Målsättningen är att besparings- och effektiviseringsåtgärderna ska ge en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mätt som årstakt.
• Företrädesemission 2010 – under det andra kvartalet genomfördes en garanterad nyemission om brutto cirka 87 MSEK med företrädesrätt för NOTEs aktieägare. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Ny VD och koncernchef utsedd för NOTE – Peter Laveson har utsetts till ny VD och koncernchef i NOTE och tillträder omgående. Peter ersätter Göran Jansson som varit tf VD och koncernchef sedan i januari.
• Fokuserad satsning på NOTEfied – beslut har fattats att organisera verksamheterna inom CAD (kretskortsdesign) och komponentdatabasen NOTEfied i ett separat bolag. NOTE kommer att vara delägare i det nya bolaget. Syftet med åtgärden är att öka effektiviteten och antalet kunder till NOTEfied. Transaktionen bedöms medföra en mindre realisationsvinst under årets tredje kvartal.

NOTEs halvårsrapport för januari-juni 2010 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.
Delårsrapporten för januari-september presenteras den 21 oktober.

Se fler nyheter